Gå rett til innhold

Et samfunn i endring

Norge har en aldrende befolkning, en økende andel unge som faller ut av utdanning og arbeid, nye sosiale og kulturelle konfliktlinjer, økende sosial ulikhet, terrortrusler, sviktende tillit til myndigheter, klimaendringer og raske samfunnsendringer.

Disse utfordringene kan sette velferdsstaten under press, samtidig som Norge skal gjennom en stor omstilling fra en oljebasert økonomi til en kunnskapsbasert og grønn økonomi.

Hva gjør vi?

NORCE forsker på menneskers helse gjennom hele livsløpet, og mekanismene for hvorfor ulikhetene i helse og andre levekår opprettholdes. Vi forsker på hvordan barn og unge kan sikres en trygg oppvekst og gis gode forutsetninger for et deltakende voksenliv, og hvordan primærhelsetjenesten møter befolkningens behov for helsehjelp. Vi studerer også hvordan folks oppfatninger av rettferdighet og likhet endrer seg, og hvilke politiske følger eventuelle endringer fører med seg.

Vår forskning på samfunnssikkerhet og beredskap er en sentral del av innsatsområdet, og inkluderer forskning på organisering og ansvarsfordeling, koordinerings- og samhandlingsmodeller og risikoanalyser.

NORCE har en omfattende teknisk infrastruktur med droner, kommunikasjonssystemer, smarte sensorer og programvaresystemer som brukes til tilstandsovervåkning, kommunikasjon og å raskt få en god situasjonsforståelse. Denne infrastrukturen kan brukes for testing, i øvelser og ved simulering av hendelser.

Sosial ulikhet er en økende tendens i Norge og i verden for øvrig. Det får ringvirkninger både for det enkelte individ sitt livsløp, og for mulighetene til å bygge felleskap og fremtid for de kommende generasjonene. Utenforskap ser vi blant unge, personer med funksjonsnedsettelser og ulike innvandringsgrupper.

Sosial ulikhet i helse gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. Folk med høy utdanning og inntekt lever lengre, har færre helseplager og mindre risiko for skader, enn dem med lav utdanning og inntekt. Disse ulikhetene innebærer mange tapte arbeidsdager og leveår med god helse og livskvalitet, som representerer et tap for både enkeltmennesker, familier og samfunnet.

Noen steder i Norge er faren for å bli utsatt for naturkatastrofer betydelig større enn andre steder, og sjansen for å få øyeblikkelig hjelp varierer også med geografi og infrastruktur. Som følge av svekket samhørighet og tillit, økende forskjeller og polarisering har vi fått økt risiko for å bli utsatt for kriminalitet og terror.

Vi lever i større og større grad liv som er preget av en digital tilnærming. Digitaliseringen endrer arbeidsmarkedet, noe som kan ha konsekvenser for sysselsettingen. Samtidig som nye muligheter åpnes med digitalisering, står vi også overfor nye trusler med tanke på overgrep eller angrep på datasikkerheten.

Kontaktpersoner

Ingrid Helgøy

Assisterende konserndirektør Helse og samfunn - Bergen
ihel@norceresearch.no
+47 56 10 70 16
+47 990 03 314

Jon Harald Kaspersen

Konserndirektør Helse og samfunn - Bergen
joka@norceresearch.no

+47 930 36 590

Se flere prosjekter

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper