Gå rett til innhold
<
<
Personvern i NORCE

Personvern i NORCE

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Med denne erklæringen opplyser NORCE om hva slags personopplysninger vi behandler og hvordan personene vi behandler personopplysninger om kan ivareta sine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Sist oppdatert: 15. jan. 2024

Innledning

NORCE er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene NORCE er ansvarlig for.

Det overordnede ansvaret for ivaretakelse av personvern ligger hos Camilla Stoltenberg, Konsernsjef.

NORCE sitt personvernarbeid koordineres av Renate Storetvedt Lien, Leder forskningsstøtte.

Personvernombud for NORCE er Marita Ådnanes Helleland, seniorrådgiver på Personverntjenester ved Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør.

Du kan også laste ned erklæringen som en pdf

Personvern i NORCE

PDF

Kontaktinformasjon for personvern i NORCE

Behandlingsansvarlig:

NORCE v/ Konsernsjef Camilla Stoltenberg
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: +47 56 10 70 00
E-post: post@norceresearch.no


Personvernkoordinator:

NORCE v/leder for forskningsadministrativ støtte Renate Storetvedt Lien
Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen
Telefon: +47 92 89 80 57
E-post: reli@norceresearch.no

Personvernombud:

Marita Ådnanes Helleland, seniorrådgiver Personverntjenester, Sikt -Kunnskapssektorens tjenesteleverandør
Adresse: Harald Hårfagres gate 29, 5007 Bergen
E-post: personvernombud@norceresearch.no

Når samler NORCE inn personopplysninger?

NORCE behandler personopplysninger enten fordi vi har grunnlag i lov eller forskrift, eller fordi vi har fått samtykke fra den det gjelder.

Vi behandler i hovedsak personopplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Personopplysninger om deg inngår i datamateriale i forskningsprosjekt hos oss
 • Du er registrert i et register hos oss
 • Du er deltaker i tiltak vi leverer
 • Du representerer en oppdragsgiver til oss eller en som finansierer forskningen vår
 • Du eller selskapet du er ansatt i har en tilknytning til, eller er kunde hos oss
 • Du har vært i kontakt med, eller samarbeider med forskere hos oss
 • Du har deltar på kurs, seminar, workshop eller annet arrangement hos oss
 • Du abonnerer på nyhetsbrev
 • Du besøker vår hjemmeside eller andre eksterne websider
 • Du har søkt jobb hos oss
 • En jobbsøker har angitt deg som referanse
 • Du har tilgang til IT tjenester
 • Du har vært tilkoblet våre gjestenett for å få tilgang til Internett
 • Du har tilgang til lokaler hos oss
 • Du har fått utbetalt honorar eller refusjon fra oss
 • Du representerer leverandør eller tilbyder til oss, eller har levert tilbud til oss
 • Du representerer en kunde eller en finansiør

IT-plattform

NORCE sin IT-plattform består av fysisk infrastruktur, nettverk, PC-er, konfigurasjon, data, IT-tjenester inkludert interne og eksterne, med mer.

Datatrafikk og aktiviteter i IT-plattformen blir inspisert og logget. Dette blir brukt i feilsøking, avdekke og dokumentere eventuelle lovbrudd, avvik fra interne regler og rutiner eller andre brudd på vår informasjonssikkerhet.

Logger kan bli utlevert til eksterne samarbeidspartnere. Dette gjelder også for gjester som kobler til utstyr til IT-plattformen, typisk trådløst nettverk.

Klassifisering og lagring av data og informasjon

NORCE har retningslinjer for klassifisering og lagring av data og informasjon. Klassifiseringen har betydning for hvor og hvordan informasjon skal behandles og lagres. IT-tjenestekatalog har oversikt over hvilke informasjonsklasser som er godkjent for de spesifikke IT-tjenestene og applikasjonene

Personer vi er i kontakt med

E-post, telefoni og arkiv

NORCE behandler personopplysninger til personer vi er i kontakt med. I kommunikasjon internt og eksternt bruker vi e-post, telefon, videokonferanse og andre samhandlingsverktøy. Vi oppbevarer nødvendig informasjon for virksomheten vår i fil- og arkivsystemer. Den enkelte ansatte er ansvarlig for å slette e-postmeldinger som ikke lenger er aktuelle. Når et ansettelsesforhold opphører slettes vedkommendes e-postkonto, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. Strengt fortrolig informasjon sendes ikke på e-post. Fortrolig informasjon skal kun sendes på kryptert e-post.


Arkivverdige dokumenter arkiveres i dokumentasjonssystemet til NORCE. Arkivansvarlig er delegert det daglige ansvaret for NORCE sitt arkiv.

Behandlingsgrunnlaget for disse behandlingene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne utføre vår virksomhet som forskningsinstitutt.

Bruk av personopplysninger i forskning

NORCE leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Deler av forskningen vår innebærer bruk av forskningsdata som inneholder personopplysninger.

Vi har avtale med Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandør vedrørende kjøp av personverntjenester i forskning. Alle forskningsprosjekter som innebærer bruk av person- og helseopplysninger skal meldes til Sikt personverntjenester via meldeskjema. Sikt personverntjenester bistår NORCE med:

 • Generell informasjon, opplæring og rådgivning om behandling av personopplysninger og ivaretakelse av personvern i forskning.
 • Vurdering av bruk av personopplysninger i innmeldte forskningsprosjekt, både i forkant, underveis og ved avslutning av et forskningsprosjekt.
 • Håndtering av henvendelser fra registrerte (deltakere) i forskningsprosjekt.
 • Varsling av og eventuelt bistand for å håndtere brudd på personopplysningssikkerheten og andre brudd på personvernregelverket som avdekkes i alle deler av forskningsprosjektets planlegging, gjennomføring og/eller avslutning.
 • Personvernkonsekvensvurderinger (Data Protection Impact Assessment - DPIA).
 • Forhåndsdrøftinger og dialog med Datatilsynet.
 • Utvikling og vedlikehold av system for innmeldinger og rådgivning, og oppdatert meldingsarkiv over forskningsprosjektene.
 • Offentlig tilgjengelig oversikt over behandlinger av personopplysninger til forskningsformål.

Forskningsdata som inneholder personopplysninger skal behandles i tråd med NORCE sine retningslinjer for klassifisering og lagring av data og informasjon, og kun være tilgjengelige for de som skal behandle opplysningene. Det enkelte forskningsprosjektet henvender seg direkte til de registrerte med informasjon om hvilke personopplysninger som skal behandles, hva som er formålet med behandlingen, hvordan data skal behandles og de registrertes rettigheter. Dette skjer ved informasjonsskriv som gis direkte til de registrerte eller – om dette ikke er praktisk gjennomførbart - med informasjon på prosjektwebsiden.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger i forskning vil kunne være samtykke eller allmennhetens interesse. Behandlingsgrunnlaget vil framgå av det enkelte forskningsprosjektets oppføring i Sikts meldingsarkiv.

Bruk av personopplysninger ved kunnskaps- og kompetansesenter

På vegne av norske myndigheter drifter NORCE flere kunnskaps- og kompetansesentre, som i tillegg til forskningsaktivitet behandler personopplysninger av forskjellig art og med ulikt formål. Kunnskaps- og kompetansesentrene henvender seg direkte til de registrerte med informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hva som er formålet med behandlingen, hvordan data behandles og de registrertes rettigheter. Dette skjer ved informasjon som gis direkte til de registrerte og gjennom beskrivelse av aktivitetene på egne nettsider.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger ved kunnskaps- og kompetansesentrene vil kunne være samtykke eller allmennhetens interesse. Dette vil framgå av de ulike behandlingene.

Her finner du mer informasjon om aktivitetene ved våre kunnskaps- og kompetansesentre.

Deltakere på seminar, konferanser, kurs og etterutdanningstiltak

Når du skal delta på seminar, konferanser, kurs og etterutdanningstiltak i NORCE, registrerer vi opplysninger som navn, e-post, arbeidssted, stilling og IP-adresse. På arrangementer hvor det skal serveres mat, stiller vi også spørsmål om matpreferanser/matallergier eller andre hensyn vi må ta.

Deltakerlister med navn og annen relevant informasjon vil kunne deles med tredjeparter for rapporteringsformål. Personopplysninger som er nødvendige til fakturering, statistikk og rapporteringer slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for formålet. Øvrige personopplysninger slettes så snart arrangementet er avsluttet.

Vi arrangerer fortløpende faglige seminarer rettet mot forskningsmiljøer, brukere, oppdragsgivere, beslutningstakere med mer. I tillegg arrangerer noen av våre enheter faste kurs- og undervisningstiltak. Informasjon om disse faste kurs- og etterutdanningsaktivitetene framgår av nettsiden til gruppen som er arrangør i NORCE.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine i tilknytning til deltakelse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, dvs. at behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. De berettigede interessene er å avvikle arrangementer på en god måte og å kunne dokumentere deltakelse.

Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger om matallergi og evt. andre hensyn som berører helseforhold, er personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a, dvs. at den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Abonnenter av nyhetsbrev

For å abonnere på vårt nyhetsbrev må du oppgi din e-postadresse. E-postadressen brukes til å sende deg nyhetsbrev via tjenesten Mailchimp. E-postadressen blir kun brukt til distribusjon av nyhetsbrevet og den blir ikke delt med andre tredjeparter. E-posten blir slettet når du melder deg av nyhetsbrevet.

Mailchimp sine retningslinjer for informasjonskapsler

Behandlingsgrunnlaget for behandling av e-postadressen din i tilknytning til nyhetsbrevet vårt er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, samtykke. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Registrerte i forbindelse med formidlingstiltak

NORCE tar i flere sammenhenger bilder/video i forbindelse med aktiviteter som involverer NORCE. Personer som deltar i aktivitetene, kan bli fotografert, og vi bruker slikt materiale i vår eksterne formidling av forskning og innovasjon. Formidlingen vil for eksempel omfatte artikler med bilder/video på nettsiden til NORCE, poster i våre sosiale mediekanaler, brosjyremateriell mm.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen vil enten være ditt samtykke eller i visse tilfeller at behandlingen er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, dvs.personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a eller f. Den berettigede interessen er å formidle vår virksomhet som forskningsinstitutt.

Mediekontakter og kontakter for premissleverandører

NORCE samler i noen tilfeller inn og oppbevarer kontaktopplysninger om representanter for media, premissleverandører og andre relevante kontaktpersoner. Dette gjør vi for å effektivisere kontakten vår med media, premissleverandører og andre. Vi henter i slike tilfeller inn opplysninger fra internett og sørger for at om noen av de registrerte her slutter i jobben, så slettes de også av listen.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å kommunisere om virksomheten vår i media og samhandle med premissleverandører på en effektiv måte.

Besøkende på våre nettsider

På norceresearch.no bruker vi informasjonskapsler for å registrere hvordan de besøkende bruker nettsiden og vi samler personopplysninger ved at besøkende melder seg på webinar, kurs, konferanser og nyhetsbrev.

Les mer om NORCE sin bruk av informasjonskapsler i vår cookie-erklæring.

Samarbeidspartnere

Som samarbeidspart med oss inngår personopplysninger om deg i søknader og tilbud vi sender og prosjekter vi gjennomfører. Du har i den forbindelse gjerne gitt oss CV, timepris, kompetansebeskrivelse og andre opplysninger som kreves i søknad, tilbud eller for prosjektgjennomføringen. Personopplysninger om deg vil i forbindelse med dette være lagret i vårt arkiv og filsystem i søknads- og prosjektmapper.

Prosjektsamarbeid og felles resultater vil være synlig på våre nettsider, i CRISTIN og i vårt vitenarkiv. NORCE bruker Brage - Åpent vitenarkiv for å gi åpen tilgang til rapporter, serier, filmer, lydopptak og annet materiale som er produsert ved institusjonen eventuelt i samarbeide med andre.

Mer informasjon om vitenarkivet NORCE Brage.

NORCE tilgjengeliggjør sine resultater i det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Cristin (Current research information system in Norway). Publikasjoner som du er medforfatter på med våre forskere vil bli registrert her. Som samarbeidspartner på publikasjoner vi registrerer, knytter vi navn og publikasjonsadresse til publikasjonen i CRISTIN. Faglig ansatte og administrative personer som har roller i CRISTIN, registreres i CRISTIN med flere personopplysninger.

Mer informasjon om hvordan personopplysningene behandles i CRISTIN.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne utføre vår virksomhet.

Kontaktpersoner hos kunde/finansiør, leverandører og tilbydere

Dersom du er kontaktperson for kunde/finansiør eller leverandør, vil vi behandle kontaktopplysninger om deg knyttet til din arbeidsplass, slik som epost, telefon og stillingstittel. Slike opplysninger vil ligge i dokumenter som vi lagrer i vårt arkiv og filsystem.

I konkurranser om oppdrag kan vi bli avkrevd dokumentasjon på referanseprosjekter vi har gjennomført med kontaktopplysninger til kunde. Vi oppgir derfor i noen tilfeller dine kontaktopplysninger knyttet til arbeidsplass til slik tredjepart, som representant for kunde.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å kunne utføre vår virksomhet som forskningsinstitutt.

Søkere til stillinger i NORCE

Dersom du søker jobb hos NORCE, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, blant annet søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan NORCE også gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med jobbsøkerens referanser.

NORCE bruker jobbsøkeportalen Jobbnorge til å administrere innsendte søknader på våre ledige stillinger.
For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på jobbsøkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen og laste opp dokumenter anser vi at jobbsøkeren ber oss vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og ringe referanser med sikte på å inngå en arbeidsavtale.

Dersom vi gjør egne undersøkelser ut over dette, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en attest, men som ikke er oppgitt som referanse, er behandlingsgrunnlaget for slike undersøkelser personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigete interessen er å finne rett kandidat til stillingen.

Du behøver ikke å oppgi særlige kategorier av personopplysninger i søknaden din eller på intervju. Du kan imidlertid velge å gjøre det. Dersom du oppgir at du har en funksjonsnedsettelse som vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, vil vårt behandlingsgrunnlag være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a, altså ditt eksplisitte samtykke, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. At du trekker ditt samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen av personopplysninger som skjedde før du trakk samtykket tilbake.

Stillingssøknader oppbevares i Jobbnorge sitt jobbsøkersystem. Søknader slettes 6 måneder etter at stillingen er besatt. Søkerlister og innstillinger overføres til saks- og arkivsystem. Dersom du ansettes i stilling hos oss overføres søknaden til din personalmappe.

Ansatte

Ansatte i NORCE er i egenskap av sine ulike stillinger registrert i ulike IT-systemer og tjenester som enten driftes av NORCE selv, eller av eksterne leverandører. Alle ansatte er registrert i våre sentrale systemer, som for eksempel ERP system, autentiseringssystem, arkivsystem, adgangskontrollsystem og saksbehandlersystem. I tillegg vil ulike ansatte være registrert i ytterligere systemer som benyttes i den konkrete stillingen for å kunne utføre arbeid for NORCE. Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om våre ansatte i NORCE går fram av personalhåndboken vår som er tilgjengelig for våre ansatte på intranett.

NORCE behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn, utføre personaloppgaver og for at den ansatte skal kunne gjøre jobben en er ansatt for å gjøre. Rettslig grunnlag for behandlingene er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstaver b) (oppfylle avtale) og c) (rettslig forpliktelse). Det vil si for å oppfylle arbeidskontrakten med deg som ansatt og for å oppfylle plikter vi er pålagt i øvrig lovgivning.

Honorar- og refusjonsmottakere

Nødvendige opplysninger for utbetaling av honorar registreres i lønnssystemet. Dette er for eksemplet størrelse på honorar, skatteprosent, skattekommune, kopi av pass (for utenlandske statsborgere uten arbeidstillatelse i Norge), utlegg som refunderes, diettsatser og bankkontonummer. Refusjon av utlegg kan også gjøres via leverandørutbetaling. Opplysning om navn, adresse og bankkontonummer, samt dokumentasjon for hva som refunderes, lagres da i fakturabehandlingssystemet.

Innsyn i opplysningene begrenses med tilgangsstyring til lønnssystem, fakturabehandlingssystem, hovedbok og rapportverktøy.

I henhold til bokføringsloven plikter NORCE å oppbevare regnskapsbilagene for utbetalingene i 5 år etter regnskapsårets slutt. NORCE sine kunder kan kreve lengre oppbevaring, dette vil fremkomme i kontrakt for de enkelte prosjektene. Regnskapsbilag i NORCE slettes 15 år etter regnskapsårets slutt.
Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c (rettslig forpliktelse) og bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern Den berettigede interessen er å kunne utbetale honorar og refusjoner og dokumentasjonskrav overfor oppdragsgivere.

Besøkende på våre lokasjoner

NORCE har flere lokasjoner og ved noen av disse er det montert kamera både inne i bygget og utenfor inngangsdørene. Formålet med dette er:

 • Sikring mot innbrudd, tyveri og hærverk.
 • Sikring av bevis i eventuelle straffesaker.
 • Forebygging av anslag mot våre sine bygg og anlegg.
 • Ivareta sikkerheten til de ansatte og gjester.

På disse lokasjonene er det satt opp skilter på alle dører, og ved innkjørsel, som varsler at området er kameraovervåket.

Betjeningen i resepsjonen på aktuell lokasjon kan se oversiktsbilde fra alle kameraene. Opptakene går kontinuerlig. Det er i tillegg sensorer som sender alarm til vaktselskap. Ved alarm fra disse kan vaktselskapet gå inn på aktuelle kameraer.

Det er kun dedikerte ansatte som har tilgang til opptakene og alle uttak blir loggført.

Opptakene slettes automatisk etter 7 dager med mindre det foreligger saklig grunn til noe annet som for eksempel at politiet har iverksatt etterforskning i forbindelse med innbrudd eller andre kriminelle handlinger. I slike tilfeller kan opptakene lagres i inntil 30 dager.

På enkelte lokasjoner registreres besøkende med navn, firma og hvem de besøker i huseiers besøkssystem. Data administreres av huseiers resepsjon. Data brukes av sikkerhetshensyn og lagres i system med sterkt begrenset tilgang i 180 dager.

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til lokalene.

Dine rettigheter

Etter personvernlovgivningen har de registrerte flere rettigheter overfor oss som behandler personopplysninger:

 • Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.
 • Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
 • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
 • I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
 • I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage på vår behandling av personopplysninger.

NORCE har plikt til å sørge for generell informasjon om personopplysningene vi behandler. Forskningsansvarlige, prosjektledere og dataforvaltere i forskningsprosjekter, register, undervisnings- og programtiltak ved NORCE skal dessuten sørge for åpenhet rundt bruken av personopplysningene.

Du som enkeltindivid har som hovedregel rett til informasjon om hvilke opplysninger som er registrert om deg, og rett til innsyn i opplysningene. Dersom du mener opplysningene som er registrert om deg er mangelfulle, kan du i utgangspunktet kreve dem rettet. Dersom opplysningene som er registrert om deg føles sterkt belastende for deg, kan du kreve dem sperret eller slettet. Ta i tilfelle kontakt med prosjektleder for det aktuelle forskningsprosjektet. Du kan når som helst og uten særskilt begrunnelse trekke samtykket til deltakelse i forskningsprosjekter tilbake.

Merk at det er gjort noen begrensinger i rettighetene til innsyn, retting og begrensning av behandling, jf. personopplysningsloven § 17. Adgangen til å kreve destruksjon, sletting eller utlevering gjelder ikke dersom materialet eller opplysningene er anonymisert. Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte NORCE som behandlingsansvarlig eller vårt personvernombud.

Les mer om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets sider.

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først ifra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si ifra om noe i fortrolighet.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet. Dersom du mener at NORCE behandler personopplysninger på en ulovlig måte, kan du kontakte Datatilsynet på deres nettside.

Hvordan klage til Datatilsynet.

Renate Storetvedt Lien

Leder forskningsstøtte - Bergen
reli@norceresearch.no
+47 56 10 76 20
+47 928 98 057