Illustrasjonsbilde Media Poverty
Illustrasjonsbilde: Robin Warroll/Unsplash.

Media Poverty: media use and citizenship in conditions of deprivation

Hva gjør vi

Media Poverty undersøker mediebruk blant borgere som lever i fattigdom, med fokus på hvilken betydning mediebruk har for deres mulighet til å utøve medborgerskap.

Proskjektet er organsiert i fire arbeidspakker. I den første kartlegger vi statistisk generelle mediebruksmønstre blant norske borgere som lever i fattigdom. I den andre utforsker vi gjennom en omfattende intervjustudie hvordan mediebruk er integrert i fattige borgeres hverdagsliv og hvilke implikasjoner fattigdom har for deres mulighet til å orentere seg mot politikk og samfunnsliv. I den tredje tester vi gjennom et feltekseperiment sammenhenger mellom tilgang til nyheter og valgdeltakelse blant frakoblede borgere. I den fjerde arbeidspakken utvikler vi forslag til offentlige tiltak som bedre treffer fattige og deres livsvilkår. Disse tiltakene vil utvikles gjennom samarbeid med fattige borgere selv og med offentlige kultur- og velferdsinstanser, der i blant i Bergen og Ullensvang Kommune.

Hvorfor er dette viktig

Mediene – nyheter, sosiale medier, kultur og underholdning – er viktige bindeledd mellom borgere og samfunnslivet. Folks bruk av mediene utgjør derfor en viktig forutsetning for at folk kan orientere seg mot og vite noe om politikk og samfunnsliv. Slik sett utgjør bruken av medier en kritisk faktor for folks utøvelse av informert og aktivt medborgerskap. Samtidig vet vi at fattigdom er systematisk knyttet til frakopling fra politikk og samfunnsliv, og til lav valgdeltakelse. For borgere som lever i fattigdom er konsekvensene reduserte muligheter for å delta i samfunnslivet og for å påvirke politiske prosesser. For demokratiet svekker fattiges tilbaketrekning fra deltakelse i politikk og offentlighet dets legitimitet. Dette prosjektet fokuserer derfor på hvilken betydning mediebruk har for to viktige dimensjoner ved medborgerskap blant borgere som er rammet av fattigdom: betydningen av mediebruk for deres allmenne orientering mot samfunnsliv, og for deres valgdeltakelse.

Mål

Hovedmålsetningen i Media Poverty er å frembringe ny empirisk kunnskap om og teoretisk forståelse for hvordan mediebruk inngår som en del av de politiske og sosiale marginaliseringsprosessene knyttet til fattigdom. En annen målsetning er å kritisk undersøke en grunnlagsantakelse i både forskning og mediepolitikk: at tilgang til nyheter fører til politisk deltakelse. En tredje målsetning er å bidra med et bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, og mer treffsikre tiltak for å treffe fattige og deres livsvilkår.

Prosjektdeltakere:

 • Torgeir Uberg Nærland (prosjektleder), NORCE
 • Hilde Danielsen, NORCE
 • Ivar Eimhjellen, NORCE
 • Dag Arne Christensen, NORCE
 • Rune Søholt, NORCE
 • Brita Ytre-Arne, professor, Universitetet i Bergen
 • Johannes Bergh – Forsker 1, Institutt for samfunnsforskning
 • Synnøve Lindtner, Førstelektor, Universitetet i Bergen

International advisory board:

 • Ranjana Das, University of Surrey
 • Nick Couldry, London School og Economics and Political Science
 • Robert Walker, University of Oxford / Beijing Normal University