Public Fairness Perceptions of Algorithmic Governance

Hva er en rettferdig algoritme? Den pågående automatiseringen av beslutninger i offentlig forvaltning representerer en omveltning innenfor byråkratisk myndighetsutøvelse. Tilgang på store mengder relevant digital data og økende muligheter for å behandle informasjonen gjør at oppgaver som tidligere måtte behandles manuelt kan overlates til hel- eller halvautomatiserte prosesser med vesentlig redusert menneskelig inngripen. På den ene siden gir denne utviklingen store effektiviseringsmuligheter og potensial for offentlige besparelser. På den andre siden vet vi lite om hvordan relasjonen mellom myndighetene og innbyggerne påvirkes av denne utviklingen. Vil oppfattelsen norsk forvaltning, som i dag nyter høy legitimitet i befolkningen, endres? Et viktig kriterie for myndigheters legitimitet er deres evne til å fatte beslutninger som oppfattes som rettferdige. Det overordnede målet med dette prosjektet er derfor å kartlegge hvilke kriterier innbyggerne i Norge legger til grunn for å vurdere algoritmene som rettferdige.

Dette gjøres ved å samle inn eksperimentdata og dybdediskusjoner med representative utvalg av befolkningen i Norge. Center for Deliberative Democracy ved Stanford University og Digital kjernefasilitet for samfunnsvitenskapene (DIGSSCORE) ved Universitetet i Bergen er samarbeidspartnere i prosjektet, noe som sikrer høy datakvalitet fra ledende samfunnsvitenskapelige infrastrukturer.