Allmennmedisin

Sist oppdatert: 8. nov. 2019

Allmennmedisin er delen av helsetjenesten som faller inn under primærhelsetjenesten, og som praktiseres av allmennleger og fastleger. Fastlegen har det første møtet med mennesker med alle slags sykdommer og plager. De aller fleste nordmenn besøker fastlegen hvert år, og totalt har fastlegene i Norge 15 millioner konsultasjoner årlig. Relevant og oppdatert kunnskap er nødvendig for å kunne møte pasientene på en faglig forsvarlig måte.

NORCE forskning på allmennmedisinske tema foregår i Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE), som har satsningsområder som bl.a. infeksjoner og depresjon. AFE deltar i et nasjonalt initiert forskningsnettverk av fastlegekontor over hele landet - PraksisNett - som skal bidra til forskning innenfor klinisk allmennmedisin. Mange av våre forskningsprosjekter handler om pasienter med kroniske sykdommer der allmennlegen har hovedansvar for forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Vi bruker ulike forskningsstrategier, for eksempel epidemiologiske metoder, kvalitative metoder og intervensjonsstudier. Mange av prosjektene bygger på flerfaglig samarbeid, og de fleste er delvis eksternt finansierte.

Prosjekter

Aktuelt