Gå rett til innhold
<
<
Digitale liv

Digitale liv

Forsker på digitale løsninger og utfordringer

Digital teknologi endrer forutsetningene for hvordan vi lever våre liv og hvordan vi kommuniserer, bygger, organiserer og deltar i samfunnet. Fra barndom til alderdom har teknologien konsekvenser for sosialisering, kommunikasjon, læring, utvikling, deltakelse, arbeid, helse og trygghet. Teknologier kan være nyttige hjelpemiddel og verktøy, samtidig som de også kan forsterke ulikhet, sårbarhet og fremmedgjøring.

Det er viktig å undersøke håndteringen og sikringen av personlige- og brukerdata, hvordan teknologien endrer samfunns- og byutvikling og hvordan informasjonsflyten i digitale medier påvirker deltakelse og demokrati. Det er behov for forskning om hvordan digital teknologi påvirker barns oppvekst og utvikling og hvordan eldre blir fremmedgjort og hjulpet av teknologi.

Vi forsker på hvilke muligheter som åpnes med digitalisering, hvordan digitaliseringen endrer måten vi lærer og arbeider på, og skaper nye samhandlingsformer og effektive tjenester.

Kontakt oss gjerne om du vil samarbeide med oss om forskningen.

Kontaktperson
Ivar Eimhjellen

Omstilling i offentlig sektor Forsker II - Bergen

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06

Digitalisering, demokrati og deltakelse

Digitaliseringen medfører store endringer for sysselsetting og arbeidsliv, og medfører nye trusler vi står overfor med tanke på overvåking eller angrep på datasikkerheten.

Gjennom kvantitative og kvalitative studier undersøker vi hvordan digital teknologi, internett og sosiale medier påvirker og endrer måten nordmenn engasjerer seg i og organiserer sosial, frivillig og politisk handling. Dette inkluderer blant annet temaer som engasjement for flyktninger gjennom sosiale medier, og hvordan teknologien påvirker ressurssvake gruppers muligheter for samfunnsdeltakelse og medborgerskap.

Digital oppvekst og læring

I Regionalt kompetansenter for barn og unge (RKBU Vest) har vi sterkt fokus på bekjempelsen av digital mobbing gjennom Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd. Olweusprogrammet har vist sterk dokumentasjon på effekt mot mobbing i flere effektevalueringer og er det anti-mobbeprogrammet som er mest forsket på i verden.

NORCE kombinerer sin kunnskap om mobbing med sin medie- og teknologikompetanse til å utvikle nye undervisningsmidler til bruk i anti-mobbearbeid på skolen. Forskningen viser at dersom medelever engasjerer seg både mot forekomst av mobbing og på vegne av de som blir utsatt for mobbing, reduseres både frekvensen av mobbing og konsekvensene for de det går ut over. Det er derfor viktig å lære elever hvordan de kan gripe inn i mobbesituasjoner på en god måte. Med teknologi som Virtual Reality (VR) og 360-video kan man skape realistiske omgivelser, hvor brukeren kan ha en opplevelse av tilstedeværelse og deltakelse i situasjonen som utspiller seg. Vi blant annet på hvordan man kan lage innhold til denne typen teknologi, som er basert på skoleelevers oppfatning av fenomenet mobbing, gjennom en samskapningsprosess.

Relevante forskergrupper og sentre

Forskergrupper
Forskergrupper

Relaterte prosjekter

Se flere prosjekter
Se flere prosjekter