Gå rett til innhold
<
Om oss

Om oss

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med offentlig og privat sektor slik at det kan tas kloke og bærekraftige valg for fremtiden. Vi har omfattende aktivitet innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Vår ambisjon er å være nasjonalt og europeisk ledende på våre satsningsområder.

Vår visjon

«Lidenskap for kunnskap – sammen for bærekraft» er vår visjon. Visjoner forplikter. Å dyrke kunnskap for bærekraft gir retning for forskningen vår.

Vår misjon

NORCE legger vekt på flerfaglig forskning. I våre fire innsatsområder samler vi kompetanse på tvers av fag og organisering. Vi adresserer konkrete utfordringer som klimaendringer, energiomstilling, eldrebølge, sosial ulikhet og ungt utenforskap

Våre innsatsområder

NORCE er ett av Norges største uavhengige forskningsinstitutter med over 750 ansatte spredt rundt i 10 norske byer.

750

ansatte

950

mnok

4

universitetseiere

50

nasjonaliteter

Vi bidrar til omstilling i offentlig sektor, industri og næringsliv – sammen med universiteter, klynger og sentre.  Vi kjenner nærområdene og regionene våre godt. Derfor kan vi underbygge vår forskning med kunnskap om lokale forhold og erfaringer, samtidig som vi har bredde, kunnskap og nettverk som gir oss tyngde nasjonalt og internasjonalt.

NORCE Norwegian Research Centre AS ble stiftet 3. juli 2017. Inkludert datterselskaper er NORCE et konsern med 1100 ansatte fra hele verden.

Konsernet er tilstede med sin kunnskap i flere land, og har en årlig omsetning på 1,4 milliard kroner.

Organisering

NORCE konsernet består av over 40 hel- og deleide datterselskap.

Forskningsvirksomheten i morsselskapet NORCE er organisert i de tre divisjonene Helse og samfunn, Klima og miljø og Energi og teknologi.

Se hvordan vi er organisert

Sertifisering

NORCE har et styringssystem (MAPS) som er i godkjent overenstemmelse med kravene gitt i NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 45001:2018.

Styringssystemet er sertifisert av Kiwa Teknologisk Institutt sertifisering.

NORCE har ambisjoner om å levere forskning som bidrar til å flytte Norge og verden i en mer bærekraftig retning.

Bærekraft handler om dilemmaer og paradokser vi må ta stilling til som enkeltindivider og forskere, som forskningsinstitutt og som samfunn, og om å avveie motstående hensyn på en kunnskapsbasert måte og anlegge et langsiktig perspektiv som ivaretar hensynet til fremtidige generasjoner.

I praksis vil det ofte innebære å avveie mellom konflikterende mål og ha kunnskap om bærekraftsmessige virkninger i uoversiktlige verdikjeder. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i våre bærekraftrapporter.

NORCE arbeider aktivt for å fremme likestilling, kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og studenter og for å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

Om Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Forskningsselskapet NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i juli 2017, men aktivitetene våre bygger på arven til infusjonerte selskaper. Arven spores helt tilbake til 1930 da stiftelsen Chr. Michelsen Institutt ble opprettet.