Gå rett til innhold
Norce energi 11, ,

Energiproduksjon

NORCE har fokus på forskning og utvikling som bidrar til å digitalisere, automatisere og kostnadseffektivisere energisektoren både i Norge og internasjonalt. Dette skjer i tett samarbeid med industrien.

Utvikling av fornybare energiformer står sentralt i det grønne skiftet og NORCE har gjennom en årrekke forsket på å utvikle fornybare løsninger og systemer som er bæredyktige og kostnadseffektive.

Olje og gass

Forskningen omfatter bore- og brønnteknologi, reservoarmodellering og -simulering, økt utvinning (EOR), CO2-lagring samt plugging & forlating av brønner.

Vi har førsteklasses petroleumslaboratorier og et testanlegg i Ullrigg Test Centre, som er Norges eneste landbaserte full-skala borerigg. OpenLab Drilling er vårt simuleringsverktøy for forskning, undervisning og demonstrasjon av boreteknologi. Vi har også etablert eget testlaboratorie for plugging av brønner.

Vi er vertskap for to forskningssenter innen petroleum:

  • SFI DigiWells har som har mål å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessene
  • Petrosenteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) der målet er å utvikle metoder for utvinning av petroleumsreservoarer drevet av fornybar energi samt bærekraftig gjenbruk av drenerte felt

Vi er partnere i tre forskningssenter:

  • SFI Offshore Mechatronics som forsker på å utvikle prosesser som reduserer antallet av manuelle arbeidsprosesser offshore
  • SFI SWIPA som har hovedaktivitet innen permanente brønnbarrierer og forbedrede metoder for plugging av brønner
  • Petrosenteret NCS2030 – National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf som fokuserer på energieffektiv flerbruk av undergrunnen av Norsk kontinentalsokkel.

Alle forskningssentrene er tildelt av Norges Forskningsråd og drives i tett samarbeid med industripartnere.

Fornybare energiformer

Forskningen omfatter havvind, hydrogen, batteri, geotermisk energi, CO2-lagring samt design og utvikling av nye energisystemer som integrerer de nye energiformene med distribusjonssystemer, lagringssystemer og forbrukere.

Vi satser på hydrogen

I NORCE er vi godt i gang med å bygge kompetanse på hydrogenfeltet. Vi leder det nasjonale hydrogensenteret, HyValue, som skal bidra til raskere avkarbonisering. Senteret skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere.

Lagring av karbon

NORCE leder det nasjonale senteret Centre for Sustainable Subsurface Resources (CSSR) som skal utvikle ny kunnskap om hvordan undergrunnen kan benyttes i det grønne skiftet.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre oppdragsgivere er offentlige og private aktører innen energisektoren både nasjonalt og internasjonalt. Mange av våre miljøer er internasjonalt ledende på sine områder. Gjennom ulike nettverk samarbeider vi tett med andre forskningsmiljøer.

Vår ekspertise er sammen med industrien å finne nye og innovative løsninger. Til dette har vi en rekke avanserte nasjonale forskningsinfrastrukturer.

Vi har et 360-graders perspektiv på vår forskning og bistår med kunnskapsgrunnlag på de fleste samfunnsområder.

Ta kontakt dersom du ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Kristin Margrethe Flornes

Konserndirektør Energi og teknologi - Bergen

krfl@norceresearch.no

Testsentre og laboratorier

Relevante forskergrupper

Forskergrupper
Forskergrupper Se alle prosjekter