Depresjon

Depresjon er en samfunnsutfordring både globalt og i norsk sammenheng. I Norge er depresjon er en viktig årsak til lidelse og uførhet i befolkningen. Tilstanden krever personsentrerte og koordinerte helsetjenester med et særlig blikk på ivaretakelse av arbeidsdeltakelse. Fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tilbudet til pasienter med depresjon.

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge.