Depresjon

Sist oppdatert: 6. jan. 2020

Depresjon er en utbredt psykisk lidelse som er karakterisert ved senket stemningsleie, interesse- og gledesløshet og energitap eller økt trettbarhet. Tilstanden krever personsentrerte og koordinerte helsetjenester med et særlig blikk på ivaretakelse av arbeidsdeltakelse. Fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tilbudet til pasienter med depresjon.

NORCE, gjennom Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), forsker på variasjon i helsetjenester og pasientforløp, og på pasienters og faggruppers erfaringer med helsetjenestetilbudet.

Gjennom Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT) forsker NORCE på profesjonell musikkterapi i behandling av depresjon.

Og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) forsker på barn og unges psykiske helse og bistår tjenesteapparatet som jobber med barn og unges psykiske helse med forskning, fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid.

Prosjekter

Aktuelt