Gå rett til innhold

Et hav av muligheter

Havet og kystsonen har vært viktig for mennesker, samfunn og næringsvirksomhet – og det blir bare enda viktigere i tiden som kommer. Havet er vår viktigste arena for verdiskaping fremover – men også vår beste mulighet til å holde de globale klimaendringene i sjakk. Med de globale forventningene til havet, kommer også et paradoks: Vi vil utnytte mer av ressursene i havet, uten at det påvirker klimaet og miljøet negativt.

Kunnskap for en bærekraftig ressursforvaltning

Gjennom samarbeid med næringer og myndigheter gir vår forskning et helhetlig kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for en bærekraftig ressursforvalting.
Bærekraftig hav og kyst er derfor ett av NORCE sine mest sentrale strategiske områder, hvor vår forskning innen miljø, økosystemforståelse, havbruk, bioteknologi, klima, energiutvinning, transport, overvåkning og digitalisering bidrar til løsninger og innovasjoner for vekst i fremtidens havøkonomi innen bærekraftige rammer.

NORCE bidrar til den grønne omstillingen i havnæringene – også med forskning på hvordan oppdrettsnæringen kan bli mer bærekraftig, med bedre fiskevelferd, redusert CO2 utslipp og redusert miljøavtrykk. Å sikre miljømessig bærekraft i hele verdikjeden samtidig som næringen har ambisjoner om vekst er et sentralt dilemma for det norske samfunnet.

NORCE er verdensledende innen forskning på effektivt oppdrett i lukkede anlegg og har økende fokus på å gjøre den blå økonomien mer sirkulær og ressurseffektiv. Vi utvikler nye sirkulære verdikjeder fra fiskeslam, bærekraftige fôrråstoff til oppdrettslaks og industrielle enzymer som den marine produktindustrien trenger for å øke verdien av restråstoff.

NORCE samspiller med miljømyndigheter og vannkraftselskaper om hvordan livskraftige bestander med villfisk kan sikres. Vår ledende forskning innenfor bevaringsbiologi undersøker hvordan oppdrettsaktivitet påvirker lokale villaks-stammer og andre sårbare arter, og kartlegger miljøendringer og tiltak i elver, fjorder og havområder gjennom langtidsstudier.

Gjennom forskning og kunnskapsformidling adresserer NORCE også globale utfordringer som marin plastforsøpling, påvirkning av klimaendringer samt forurensning på akvatiske økosystem. Økt gjenbruk fordrer også at vi klare å skille ut miljøgifter fra nye verdikjeder - et dilemma innen sirkulærøkonomien der NORCE bidrar med viktig helhetlig forståelse.  

Med vår teknologi og samlede kunnskap beskriver og overvåker vi effektene av både klimaendringer og menneskelige aktiviteter på havet - som hvordan nye havbaserte næringer som havvind og dyphavsmineralutvinning påvirker biologisk mangfold, sårbare arter og habitater. NORCE utvikler miljørisikoanalyser og beslutningsstøtteverktøy, med mål om at vår forskning formidles åpent og tas i bruk av både næring og myndigheter.

Kontaktpersoner

Hans Kleivdal

Assisterende konserndirektør, forretningsutvikler Klima og miljø - Bergen
hakl@norceresearch.no
+47 56 10 70 18
+47 986 40 351

Se alle prosjekter

Relevante forskergrupper

Se alle forskergrupper
Se alle forskergrupper