Gå rett til innhold
<
<
Havets biokjemi

Havets biokjemi

Havets biokjemi

Utslipp fra menneskelig (antropogen) aktivitet øker kontinuerlig og klimaendringene blir stadig mer omgripende. Med dette bakteppet haster det å få tilstrekkelig kunnskap om hvordan klimaendringer påvirker oss og samfunnet vi lever i, og hvilke muligheter vi har for å dempe de mest alvorlige effektene av klimaendringene. Forskning på havets biogeokjemi bidrar til å løse disse utfordringene, og ved hjelp av verktøyene våre, observasjoner og modeller, studerer vi både naturlige og menneskeskapte endringer i havet.

Forskningen vår fokuserer på hvordan klimaendringer påvirker havets opptak av karbon og belastningen på økosystemene i havet, der havforsuring og deoksygenering er eksempel på stressfaktorer. Vårt mål er å levere forskning av høy kvalitet, og dette omfatter kunnskap om hvordan havets karbonkretsløp og stressfaktorer for økosystemene endres i forhistorisk tid, i nåtid og i framtida. Forskningsgruppa er aktive brukere av nye analyseverktøy som f.eks. maskinlæring. Dette er knyttet til et nettverk av brukere av store datamengder (Big Data). Målet er å forbedre dataanalyser fra modellkjøringer der flere modeller er koblet sammen og i tillegg levere sikrere prediksjoner for hvordan klimaet blir i framtida.


Kontaktperson
Siv Kari Lauvset

Earth Systems Forsker II - Bergen

sivk@norceresearch.no
+47 56 10 75 33

Forskningsgruppa vår spiller en nøkkelrolle i nasjonale infrastrukturprosjekt som ICOS-Norge (karbonomålinger i havet) og INES (jordsystemmodellering). Vi bidrar jevnlig til høyprofilerte internasjonale initiativ og prosjekt som f.eks. Coupled Model Intercomparison Projects (CMIP) og Global Carbon Project (GCP). Gjennom nasjonale og internasjonale prosjekt bruker vi ekspertisen vår til å undersøke hvordan effektene av klimaendringer kan dempes i framtida og hvordan vi kan gjøre risikovurderinger av marine økosystem, inkludert akvakultur og korallrev.

Strategiske mål:

  • Å bekrefte og forbedre vår mekanistiske forståelse av hvordan havets karbonkretsløp endres, og hvilken rolle dette har spilt for klimaet i førhistorisk tid og fram til i dag.
  • Å studere spor etter fortidas og nåtidas klimaendringer i havets biogeokjemi ved å bruke data fra store observasjonsnettverk og en rekke modelleringsverktøy.
  • Å vurdere hvor realistisk det er å dempe konsekvensene klimaendringer har på havets karbonkretsløp og økosystem, sett i lys av FNs bærekraftsmål.

Forskningsgruppe

Forskningsgruppe
Forskningsgruppe

Aktuelt

Aktuelt
Aktuelt