Gå rett til innhold

Villere, varmere og våtere

Mer ekstreme værhendelser og -fenomen som følge av klimaendringer, utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet, men det åpner også for nye muligheter.

Samtidig blir kunnskapen om klimaendringene stadig bedre, og vi kan med større sikkerhet enn før hevde at de endringene vi opplever, er forårsaket av menneskelig påvirkning på klima.

Forutsier klimarisiko og utvikler bedre sesongvarsler

Den brede kompetansen som NORCE kan tilby innen klima, miljøforvaltning, teknologiutvikling, energiomstilling og samfunnsforskning, er rigget for både flerfaglig og spisset satsing på klimautfordringer.

NORCE jobber med store datamengder og lange tidsserier i klimamodellering, tungregning og klimamodeller, og utvikler sesongvarsler og scenarioplanlegging. Håndtering av klimarisiko vil få oppmerksomhet innenfor en rekke felt. NORCE leverer relevant kunnskap om klimarisiko innenfor folkehelse, infrastruktur, arealplanlegging, karbonfangst og lagring, klimapolitikk og naturmangfold.

Utvikler kunnskapsgrunnlag for bedre beslutninger

NORCE forsker på hvilke typer data og erfaringer ulike samfunnsaktører kan gjøre bruk av for å kalibrere lokal og relevant forståelse av klimautfordringene.

  • Vi undersøker hvordan ulike klimadata og klimaerfaringer skaper forsterket forståelse.
  • Vi analyserer hvordan klimautfordringer katalyserer endring: både politisk, organisatorisk og personlig.
  • Vi ser hvordan forståelse av klimautfordringer legger til rette for nye samhandlingsformer og –modeller, og hvordan pågående klimaendringer spiller inn i forvaltning, politikkutforming og praksis.
  • Til sist forsker vi på hvilke muligheter og begrensninger teknologiutvikling og -implementering har innen klimafeltet.    

Klimautfordringene skaper nye dynamikker – både i forholdet mellom forskning og samfunn, mellom teknologi, industri og forvaltning, men også mellom beslutningstakere og innbyggere.

Det er grunn til å anta at klimautfordringer får konsekvenser for hvordan vi som samfunn samarbeider: klimautfordringer blir i stadig sterkere grad anerkjent som komplekse problemer som ikke kan løses av enkeltaktører eller -miljøer. Samtidig oppstår det også stadig motsetninger mellom klimautfordringer og andre bærekraftsutfordringer.

Naturmangfold trues av klimatilpasninger og fornybar energiproduksjon, sosialt mangfold og likeverd trues av fortetting, begrensninger i fossil-drevet mobilitet og el-bil subsidier, for å nevne noen slike utfordringer. NORCE vil med sin forskning sikre en årvåkenhet rundt slike dilemma, og bidra til å forstå og løse de konfliktene som oppstår.

Kontaktpersoner

Øyvind Paasche

Avdelingsleder Klima - Bergen
oypa@norceresearch.no
+47 56 10 75 44

Se alle prosjekter

Relevante forskergrupper

Se alle forskergrupper
Se alle forskergrupper