Klima risiko1 odda

Climate Futures

Climate Futures er et Senter for forskningdrevet innovasjon (SFI) som skal skape langvarig samarbeid mellom selskaper, offentlige organisasjoner og forskningsgrupper på tvers av sektorer og fagdisipliner, for å håndtere en av vår tids største utfordringer.

Mer ekstreme værhendelser og -fenomener som følge av klimaendringer utgjør en alvorlig trussel mot økonomien, mot velferden vår og samfunnet som helhet. Men klimarisiko blir ikke godt nok håndtert i dag. Dette skyldes blant annet kunnskapshull og svakheter i beslutningsprosesser, både i næringslivet og offentlige myndigheter.

Climate Futures er et konsortium som består av syv forskningspartnere og nærmere 30 brukerpartnere fra næringslivet. Disse representerer bransjer som landbruk, fornybar energi, katastrofeberedskap, skipsfart, forsikring, finans, risikostyringstjenester, samt offentlige organisasjoner.

Hvorfor er dette viktig

Samfunnet blir stadig mer sårbart for ekstreme vær- og klimahendelser. Både menneskeliv, viktig infrastruktur, matsikkerhet, transport og mange andre sektorer er utsatt for disse farene.

Å øke samfunnets motstandsdyktighet og redusere eksponeringen for klimarisiko blir stadig viktigere.

Så langt har mangel på engasjement og kunnskapsutveksling mellom selskaper, myndigheter og forskere svekket mulighetene til å lykkes med å håndtere klimarisiko. Store mengder informasjon som ville ha vært nyttig for beslutningstakere blir dessverre oversett.

Værvarsel kun noen dager frem i tid er ikke lenger tilstrekkelig for å planlegge godt. Det er et uomtvistelig behov for klimainformasjon utover de neste 10 dager og flere tiår frem i tid.

For å ta noen eksempler: Kraftselskaper trenger å ta viktige beslutninger basert på forutsigelser om fremtidig nedbør, snømengder og forbruk. Da er de avhengig av gode varsler.

Forsikringsselskaper vil kunne spare store summer hvis de får vite mer om fremtidige kuldeperioder, oversvømmelser, stormer og tørke. Og: bønder har stor nytte av å vite når vekstsesongen starter, hvor mye det vil regne og hvor varmt eller kaldt det blir, samt når de bør høste avlingene.

Mål


Vårt hovedmål er å produsere nye og innovative løsninger for å forutsi og håndtere klimarisiko fra 10 dager til 10 år fremover, og å samarbeide med klynger av partnere i klima- og værutsatte sektorer.

Veien til målet er å bruke avansert statistikk og maskinlæring, for igjen å lage algoritmer som forbedrer styrkene i forskjellige varsler. En nøkkel vil være å styrke kunnskapen om hvordan forskjellige klimavariabler samhandler, og deretter bruke den kunnskapen for å utnytte de fysiske modellene bedre.

Et annet viktig og nyskapende aspekt ved Climate Futures er bruk av klimaprognoser i beslutningsprosesser, ledet av et team ved NHH, Norges Handelshøyskole.

Aktuelt