Fionn Iversen

Fionn Iversen

Sjefsforsker
Telefon: +47 51 87 56 22
Mobil: +47 416 69 423
Epost: fiiv@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg er sjefsforsker i bore- og brønnmodelleringsgruppen i NORCE Energi hvor jeg jobber med strategiske initiativer, prosjektgenerering, prosjektledelse og internasjonalt samarbeid.

Jeg har graden doktor ingeniør i materialteknologi fra NTNU, hovedfag i anvendt matematikk fra UiB og graden sivilingeniør fra teknisk fysikk på NTH. Etter endt doktorgrad har jeg jobbet med studier og planlegging av boreoperasjoner, prosessmodellering, systemutvikling, og automatisering og digitalisering av boreprosessen. Spesifikke fokusområder de siste årene har vært på borevæske og brønntransport, matematiske læringsmetoder og usikkerhet, sensorutvikling og internasjonalt samarbeid. Under mine doktorgradsstudier jobbet jeg som foreleser i materialteknologi ved NTNU og jeg har periodevis undervist i flerfasemodellering ved Institutt for Petroleum ved Universitetet i Stavanger, som er en eier av og tett samarbeidspartner til NORCE.

Jeg har hatt en sentral rolle i utvikling av automatiseringsteknologi for boring, gjennom prosjektgenerering og patentering, ledelse av prosjektportefølje, og videre som teknisk ansvarlig og daglig leder i selskap til kommersialisering. I denne utviklingen har det også vært et sterkt fokus på human factors, med tett samarbeid med sluttbrukere av teknologien. Parallelt med denne utviklingen har jeg tatt del i arbeidet til internasjonale interesseforeninger som SPE og IADC. Jeg var deltaker i oppstarten til SPE Drilling Systems Automation Technical Section (DSATS), jeg tar aktivt del i komitearbeid relatert til konferanser og arrangement, bidrar som reviewer, og jeg har sittet en periode i drilling advisory board i SPE. Jeg holder jevnlig foredrag på konferanser og andre relevante forum nasjonalt og internasjonalt, de siste årene med økende fokus på digitalisering.

For tiden jobber jeg med initiativer innen geotermisk energiutvinning og hydrogen som energibærer, som del av strategisk satsning til NORCE Energi. Jeg leder Norwegian Centre for Geothermal Research (CGER) og er NORCE prosjektleder og arbeidspakkeleder i Pilot-e prosjekt rettet mot Hydrogen som energibærer for skipsfart. Jeg veileder en KD-stipendiat innen usikkerhet relatert til måling og prediksjon av rørstrømning av ikke-Newtonske væsker, relevant for både petroleum og geotermi, og arbeider med å utvikle dette forskingsområdet i NORCE. Jeg deltar i / er pådriver for pågående prosjektgenerering relatert til dyp geotermi, læringsalgoritmer for automatisk prosessdiagnostisering, datasikkerhet og digitalisering av høyere utdanning gjennom internasjonalt samarbeid. Jeg har sterk tro på et tett samarbeid mellom akademia, forskning og industri for en bærekraftig samfunnsutvikling, både nasjonalt og internasjonalt, hvor NORCE som forskningsinstitutt spiller en sentral rolle som tilrettelegger, pådriver og leverandør.

Aktuelt

Publikasjoner