Hydrogen

Sist oppdatert: 5. mai 2022

Hydrogen er en universell energibærer, og vil være en av hjørnesteinene i arbeidet mot et bærekraftig, pålitelig og trygt energisystem. Regjeringens hydrogenstrategi erklærer at utviklingen og bruken av hydrogenbaserte løsninger kan bidra til både verdiskapning og betydelige utslippskutt.

NORCE jobber spesielt med innovasjon og kostnadseffektivisering innen hydrogenteknologi. Vi utnytter vår brede og tverrfaglige kompetanse til å drive forskning og utvikling på hele verdikjeden for hydrogen.

Verdikjeden for hydrogen.

Hydrogen som en del av energisystemet, inkludert H2 som reservestrøm

Integrering av hydrogen inn i det eksisterende energinettverket er en av hovedutfordringene i energiomstillingen.

Vi utfører teoretisk og praktisk forskning innen energisystemintegrasjon relatert til verdikjeden i seg selv, og til dens samspill med andre systemer (for eksempel «avfallsenergi»).

Videre driver vi med forskning på integrerte systemer for å redusere energibehovet innenfor og utenfor verdikjeden.

Hovedkontakter: Antonie Oosterkamp, Peter Breuhaus

Hydrogen for maritim transport

Hydrogenbrensel for den maritime sektoren blir sett på som en nødvendig del av løsningen for å oppnå ambisjonene IMO (International Maritime Organization) har satt om nullutslipp for transport med store energibehov og over lange avstander, eller i områder med begrenset nettkapasitet som er ikke praktisk mulig å elektrifisere med batterier.

Vi forsker med mål om å oppnå hydrogendrevne fartøyer med energieffektiv drift. NORCE støtter også industrien i å utvikle infrastruktur for testing og kvalifisering av hele verdikjeden der en benytter flytende hydrogen for maritime transport.

Hovedkontakt: Fionn Iversen

Lagring under bakken

Lagring under bakken i geologiske formasjoner er et av alternativene for lagring av H2 i stor skala.

Utarmede gass- og oljereservoarer, kunstige saltgrotter, dype akvifere, grotter i hardt berg og forlatte gruver er mulige lagringsteder. For alle disse områdene trenger vi bedre å forstå de prosesser og konsekvenser som er involvert ved lagring av hydrogen, dette inkluderer mikrobielt forbruk, kjemiske reaksjoner, fysiske flytegenskaper og geologisk egnethet.

I NORCE har vi den nødvendige kompetansen for å utføre feltspesifikk og generell forskning for utvikling av lagringssteder under bakken.

Hovedkontakter: Nicole Dopffel, Bartek Vik, Roman Berenblyum

Biohydrogen

Mikrobiell hydrogenproduksjon

Mange forskjellige mikrober kan produsere hydrogen, og disse vokser på en rekke forskjellige underlag, avfall og råmaterialer. Vi ønsker å forstå hvilke vekstforhold og avfallstyper som er de gunstigste for effektiv mikrobiell produksjon av hydrogen.

Disse mikrobene er overalt, derfor undersøker vi også muligheten for aktivering av bakterier i undergrunnsstrukturer som er relevante for eksisterende reservoarer.

Hovedkontakt: Nicole Dopffel

Mikrobiell bruk av hydrogen

Hydrogen er ikke bare en viktig energibærer for mennesker, men også for mikrober. Når hydrogen tilsettes som et substrat ved fermentering, kan den mikrobielle veksten forbedres betydelig.

Vi utforsker og tester bruken av industrielle gasser (CO2 og CO) sammen med hydrogen for å produsere verdifulle produkter under mikrobiell fermentering.

Hovedkontakt: Susanne Gitlesen

Samfunnsaksept av hydrogenteknologier

Hydrogen har potensiale til å bidra til avkarboniseringen av flere områder innen industri og transport, og noe som vil påvirke mange av oss. Vårt mål er å vurdere og formidle miljø- og helserisikoer knyttet til bruken av hydrogen samtidig som vi forsøker å maksimere den samfunnsmessige nytten.

Partnere

Prototech: Brenselceller og elektrolysører

Vannelektrolyse er prosessen der elektrisitet brukes til å bryte ned vann til oksygen og hydrogengass. Videre kan brenselceller brukes til å omdanne den lagrede kjemiske energien i hydrogenet tilbake til elektrisitet. Ved å kombinere disse teknologiene kan man lagre og transportere elektrisitet i form av hydrogen, som en erstatning til fossile brennstoff, uten utslipp av klimagasser. Sammen med kolleger i Prototech jobber vi for en bedre utnyttelse av hydrogen, bedre hydrogenteknologi og bedre innsikt i energieffektiviteten.

Les mer om Prototechs hydrogen- og brenselcelleaktiviteter.

Gexcon: Sikkerhets- og ulykkesetterforskning

Vårt partnerselskap Gexcon har verdensledende ekspertise innen vurdering og utvikling av hydrogensikkerhet, fra spesifikke tekniske sikkerhetsaspekter til utvikling av generelle retningslinjer og feilanalyse.

Les mer om Gexcons hydrogenaktiviteter.

Prosjekter

Aktuelt