Helsetjenester

Sist oppdatert: 28. nov. 2019

NORCE forsker på tema som:

Se også Regionalt kunnskapssenter for barn og unge og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Prosjekter

Illustrasjonsbilde CONOPRI
Prosjekt

Covid-19 utbrudd i Norge- Epidemiologi, bruk av helsetjenester og håndtering i primærhelsetjenesten – CONOPRI

Prosjekt

Sykepleiemangel - teamorganisering for bedre utnytting av kompetanse i kommunale helsetjenester.

Å rekruttere rett kompetanse til de kommunale helsetjenestene er utfordrende. Særlig ventes mangelen på sykepleiere å øke ytterligere i årene som kommer. Prosjektet skal teste ut en ny løsning for å imøtekomme denne utfordringen, gjennom å utnytte den tilgjengelige kompetansen bedre. Forskningsprosjektet forventes å gi økt kunnskap om hvordan kommunen kan organisere hjemmetjenestene for å nyttiggjøre ansattes spesialkompetanse mer effektivt. Resultatene skal kunne brukes til å forstå hvordan organisatoriske faktorer kan fremme og hemme samhandling, faglighet, autonomi, mestring og motivasjon blant ansatte. Forskningen gir dermed et viktig kunnskapsgrunnlag i både politisk og administrativt arbeid med å utvikle en bærekraftig og helseøkonomisk organisering av kommunal helse og omsorgstjeneste. Kommunehelsetjenesten har rekrutteringsutfordringer, i sær når det gjelder sykepleierkompetanse. Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om hvorvidt mer målrettet bruk av humane ressurser med tydelige definerte yrkesroller, øker motivasjonen blant ansatte. Økt kunnskap om faktorer som motiverer helsepersonell, er viktig i rekrutteringsøyemed. For brukerne og pårørende forventer vi at ovennevnte effekter gir økt profesjonalitet og kvalitet i tjenestene.

Prosjekt

Heimedød i Norge

Brukerundersøkelse på legevakt prosjektbilde
Prosjekt

Brukerundersøkelser på legevakt

Thumbnail Vakttårnforside
Prosjekt

Vakttårnprosjektet

Telefonråd bilde
Prosjekt

Legevaktindeks- Beslutningsstøtte for legevakthenvendelser

Prosjekt

Beredskapssituasjonen ved norske overgrepsmottak 2011

Prosjekt

Overgrepsmottakene - Status per juni 2014

Fastlegers tidsbruk foto legevaktmedisin no
Prosjekt

Fastlegers tidsbruk

Prosjekt

ung@hordaland og bruk av helsetjenester

Legevaktlegers respons bilde
Prosjekt

Legevaktlegers respons på rød respons alarmer

Bruk av helsetjenester image001
Prosjekt

Bruk av helsetjenester i Norge

Aktuelt