Depresjon i allmennpraksis

Hva gjør vi

Vi forsker på variasjon i helsetjenester og pasientforløp for pasienter med depresjon, innen rammen av fastlegeordningen. Sentralt står også pasienters og faggruppers erfaringer med helsehjelpen. Formålet er å få kunnskap som kan bidra til at helsetjenestetilbudet for denne pasientgruppen bedres. Ansvarlig instans for studien er Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE Bergen), ved NORCE.

Depresjon er en samfunnsutfordring i Norge og globalt. Tilstanden krever personsentrerte og koordinerte helsetjenester, og fastlegen spiller en nøkkelrolle i det samlede tjenestetilbudet.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og den engelske tittelen er: «The regular general practitioner scheme: integrated and equitable pathways of depression care, facilitating work participation».

Prosjektet følger to hovedspor:

  1. Registerstudier der vi undersøker hvorvidt fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene fremmer arbeidsdeltakelse for pasientgruppen på tvers av kjønn, alder og sosioøkonomisk status. Den empiriske basis for undersøkelsene er koblete data fra nasjonale helse- og trygderegistre.
  2. Kvalitative studier der vi undersøker faktorer som fremmer eller hemmer koordinerte helsetjenester til pasienter med depresjon, der fastlegens tjenester står i sentrum. Gjennom diskusjoner i fokusgrupper og intervjuer med sentrale brukere, samt en spørreundersøkelse til fastleger vil vi få innsikt i prosessene rundt integrerte og koordinerte helsetjenester.

Prosjektet består av følgende studier:

I tillegg gjennomfører vi følgende studier:

Vi har oppnevnt en brukergruppe med representanter fra pasientorganisasjon Mental Helse, ulike helseprofesjoner, kommune og NAV. Brukergruppen har en viktig rolle i planlegging og gjennomføring av prosjektet samt i formidling av resultatene.

Prosjektleder: Sabine Ruths.

Prosjektdeltakere: Inger Haukenes, Stefan Hjørleifsson, Norman Anderssen, Valborg Baste, Øystein Hetlevik, Tone Smith-Sivertsen, Heidi Marie Kjølstad, Sara Tahir, Anneli Hansen, Sharline Riiser og Ina Grung.

Oppdatert: 20.01.20