Gå rett til innhold
<
<
Heidi

Heidi Marie Kirkeng Meling

Forsker III

heki@norceresearch.no
+47 56 10 73 09
Årstadveien 17, 4. etg, 5009 Bergen, Norway

Ph.d.-stipendiat i 100% stilling ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen. Meling er samfunnsviter med bakgrunn innen sosiologi (BA, UiO 2010), helsepsykologi (BA, UiO 2017) og helsefremmende arbeid (MA, UiB 2019).

Ph.d.-prosjekt: Samarbeid i depresjonsomsorg og arbeidsdeltakelse for personer med depresjon.

Vi utforsker ulike aspekter ved samarbeid i depresjonsomsorg og arbeidsdeltakelse for personer med depresjon innen allmennpraksis. Prosjektet består av 3 delstudier:

1. En kvalitativ fokusgruppestudie som utforsker hvordan aspekter ved samarbeidet mellom ulike parter i depresjonsomsorg (fastleger, psykologer/psykiatere, NAV og arbeidsgivere) kan bidra til å fremme bærekraftig arbeidsdeltakelse for personer med depresjon. Studien ble gjennomført i 2020 og artikkelskriving pågår.

2. En registerstudie som undersøker assosiasjon mellom fastlegekontakt med deprimerte pasienter før dialogmøte 2 (m/lege) ved 6 måneders sykefravær og bærekraftig arbeidsdeltakelse etter dialogmøte2. Hvorvidt den eventuelle assosiasjonen påvirkes av faktorer som kjønn, alder, sosioøkonomisk status og øvrig helse vil også undersøkes.

3. En forløpsstudie basert på koblete registerdata som belyser hvordan ulike behandlingsforløp kan hemme eller fremme bærekraftig arbeidsdeltakelse for personer med depresjon.

Ph.d.-prosjektet inngår i "The Norwegian GP-DEP study" og er finansiert av Norsk forskningsråd (NFR).

Veiledere: Inger Haukenes, Norman Anderssen, Sabine Ruths og Valborg Baste.

Forskningsinteresser

Melings forskningsinteresser ligger i samspillet mellom helse og samfunn fra mikro til makronivå med særlig vekt på helsetjenesten, tverrfaglig samarbeid, psykiske lidelser, sykefravær og arbeid. Hun har erfaring med kvalitative metoder basert på individuelle intervju og fokusgruppeintervju.

I CARBFUNC-studien ved Universitetet i Bergen, en randomisert kontrollert kostholdsstudie som undersøkte effekten av ulike typer og mengder karbohydrater i kosten for personer med fedme, utforsket Meling gjennom sitt masterarbeid hvordan deltakerne i oppfølgingsintervjuer trakk på dominerende samfunnsdiskurser rundt kosthold, kropp og vekt i sin erfaring med kostholdsendring.

Ekspertise:

  • Helsefremmende arbeid
  • Helsepsykologi
  • Sosiologi
  • Sykefravær
  • Kvalitative metoder
Heidi Marie Kirkeng Meling

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Depresjon

Mer info om Heidi

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt