Hvordan blir pasienter med symptomer på depresjon møtt og hjulpet i primærhelsetjenesten? Fokusgrupper med fastleger og andre hjelpere

Vi vil gjennomføre 6 gruppeintervjuer over hele landet med fastleger og andre behandlere og hjelpere om hvordan de samarbeider om pasienter med depresjon – særlig med tanke på deltakelse i arbeidslivet. Intervjuene vil gi oss innsyn i konkrete samarbeidsformer og beskrivelser av hva som fungerer godt og dårlig i slikt samarbeid.

Fokusgrupper, 6-8 deltakere i hver, med fastleger og andre hjelpere som NAV-ansatte, arbeidsgiver, spesialisthelsetjenesten (psykiatere, psykologer) og andre. Gruppene blir satt sammen på ulike måter, og fokusgruppeintervjuene gjennomføres ulike steder i Norge. Lydopptak fra intervjuene blir transkribert og underlagt kvalitativ analyse.