Pasientforløp hos pasienter med depresjon - registerbasert studie

Pasientforløp hos pasienter med depresjon er en registerbasert studie. Formålet er å undersøke om Fastlegeordningen bidrar til likeverdige helsetjenester til pasienter med depresjon, og hvorvidt tjenestene har betydning for pasienters arbeidsdeltakelse på tvers av kjønn og sosioøkonomisk status.

Datagrunnlaget er koblete opplysninger fra 7 nasjonale registre (KUHR, NPR, Reseptregisteret, FD-trygd, Utdanningsdatabasen, Folkeregisteret og Fastlegeregisteret). Studiepopulasjonen er hele befolkningen 12 år og eldre, og oppfølgingsperioden er 2008-2016.

Undersøkelsen gjennomføres med godkjenning fra REK og registereierne, og konsesjon fra Datatilsynet.

Prosjektresultater

  • Tidstrender i fastlegenes depresjonsbehandling indikerer at flere pasienter får samtaleterapi, mens færre får medikamenter og sykemelding.
  • Fastlegers depresjonsomsorg varierer: høyt utdannede kvinner har mindre sannsynlighet for å få medikamenter enn kvinner med lav utdanning.

Aktuelt