Vigdis Sveinsdottir

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II
Telefon: +47 56 10 72 87
Epost: visv@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Forsker innenfor helse og arbeidsliv. Mye av mitt arbeid har fokusert på effektevalueringer av arbeidsrettede tiltak for ulike marginaliserte grupper, ved bruk av metoden Individuell jobbstøtte (IPS).

Mitt PhD-prosjekt var en randomisert kontrollert studie for unge i fare for tidlig uførhet, grunnet ulike sosiale eller helserelaterte problemer. Dette er en viktig og sårbar gruppe som står i fare for å bli ekskludert fra arbeidslivet, og studien viste at IPS var en effektiv metode for å hjelpe denne gruppen ut i lønnet arbeid. Jeg jobber for tiden med liknende prosjekter knyttet til flyktninger i Bergen, og personer med kroniske smertelidelser i Oslo-området.


Forskningsgruppe

Sveinsdottir er en del av forskningsgruppen Arbeidsliv og inkludering (Worklife and inclusion). Gruppen søker å knytte sammen helse- og samfunnsvitenskapelig kunnskap som er til nytte for den enkelte og for samfunnet. Forskningen er samfunnsnær og skal bidra til gode, aktive liv i et samfunn som har plass til alle.

Våre viktigste forskningsområder er:

  1. Arbeidsdeltakelse blant unge utenfor skole og arbeidsliv (NEET), og personer med ulike helseplager, funksjonsnedsettelser eller minoritetsbakgrunn.
  2. Sosial ulikhet i helse og samfunnsdeltagelse.
  3. Inkludering og utenforskap.
  4. Tilpasset oppfølging og koordinering av sykmeldte.
  5. Betydning av fysisk aktivitet for sykefravær og arbeidsevne.
  6. Evaluering av arbeidsrettede tiltak, som Individuell jobbstøtte (IPS)

Et bærekraftig velferdssamfunn må øke tilgangen til arbeid for flere i yrkesaktiv alder. Ved å måle effekten av ulike arbeidsrettede tiltak, og å foreta systematiske evalueringer av dem, vil vi bidra til et arbeidsliv som har plass til flest mulig. Målet er at kunnskapen vi produserer kan danne grunnlaget for politiske beslutninger knyttet til helse og arbeidsdeltakelse.

Aktuelt

Publikasjoner