Gå rett til innhold
<
<
Nytt spørreskjema måler holdninger til arbeidsinkludering

Nytt spørreskjema måler holdninger til arbeidsinkludering

Innsikt

Publisert: 24.06.2021
Oppdatert: 15.06.2022

Vigdis Sveinsdottir
Tone Langjordet Johnsen

For å forstå mer om hvem som står i fare for å bli marginalisert i arbeidslivet har vi utviklet et nytt verktøy som måler holdninger til inkludering av personer med helseproblemer i arbeidslivet. Dette verktøyet har vi testet ut i barnehagesektoren.

Det er første gang noen sammenlikner holdninger til helseproblemer og livsstil med tanke på inkludering i arbeidslivet.

Det finnes en del forskning på holdninger knyttet til ulike grupper, men tidligere studier har i hovedsak enten tatt for seg få spesifikke helseproblemer eller ikke skilt mellom ulike helseproblemer i det hele tatt. De fleste har også sett på sosial inkludering i et bredere perspektiv og har ikke hatt særskilt fokus på inkludering i arbeidslivet.

Verktøyet består av et skjema der ansatte blir bedt om å vurdere hvorvidt 10 vignetter som beskriver personer med og uten helseproblemer eller usunn livstil vil passe inn på deres arbeidsplass.

Alle de personas som er beskrevet har jobbkvalifikasjonene som trengs for ansettelse. Seks personas har ulike muskel/skjelett eller psykiske lidelser. Fire personas har ingen helseproblemer og et par av disse har en mulig stigmatiserende livsstil.

Spørreskjemaet er fritt tilgengelig for bruk i forskning og evaluering:

Testet i barnehagesektoren

For teste skjemaet gjennomførte vi en undersøkelse blant 485 ansatte og ledere i 33 norske barnehager. Resultatet viser at villigheten til inkludering i stor grad varierer, og skepsisen er størst når det gjelder personer med psykisk lidelser.

Personer uten helseproblemer eller stigmatiserende livstil vurderes mest positivt med tanke på inkludering. Mange er også ganske positive til å inkludere en person med tidligere rusmisbruk. Muskel- og skjelettlidelser og usunn livsstil havner midt på skalaen. Uspesifikke og kroniske lidelser ble rangert mindre gunstig sammenliknet med akutte og spesifikke lidelser.

Dårligst ut av alle kommer personer med ulike psykiske lidelser. Dette til tross for at de ifølge personbeskrivelsen var i behandling og hadde god kontroll på symptomene.

Slike kartlegginger er nyttige både for arbeidsgivere, forskere og beslutningstakere når de skal vurdere hvor tiltak bør rettes for å redusere stigma i arbeidslivet, og for å undersøke effekten av tiltak med målsetning om å øke kunnskap og forbedre holdninger til arbeidsinkludering av personer med ulike utfordringer.

Bakgrunnen for undersøkelsen er den store andelen av arbeidsstyrken som står utenfor arbeidslivet. I Norge går nesten ett av fem årsverk i aldersgruppen 16-67 tapt på grunn av helseutfordringer eller arbeidsledighet. Barnehagene er en sektor som i IA-avtalen pekes ut som en viktig bransje med stort potensiale for forebygging av sykefravær og frafall.

Arbeidsplassene er også portvokterne inn i arbeidslivet, og tidligere forskning viser at villigheten til å inkludere kan henge sammen med om helseproblemene skyldes eksterne faktorer eller om de tilskrives personens egen atferd, forklarer Vigdis Sveinsdottir.

Det nye spørreskjemaet brukes allerede i flere andre pågående studier i ulike sektorer av arbeidsmarkedet. Skjemaet utvides nå også for å inkludere vignetter som beskriver ulike fysiske funksjonshemninger og kulturell bakgrunn.

Målet om et mer inkluderende arbeidsliv avhenger av arbeidsplasser med positiv holdninger.

  • Det kvantitative spørreskjemaet «Workplace inclusion questionnaire (WIQ)» måler holdninger til arbeidsinkludering av personer med ulike helseproblemer.
  • Spørreskjemaet består 10 vignetter.
  • De seks første beskriver personer med ulike muskel/skjelett og psykiske lidelser, i tråd med de gjeldende diagnosekriteriene.
  • Fire vignetter beskriver personer uten helseproblemer, noen med potensielt stigmatiserende livsstil og atferdshistorie og noen uten slike egenskaper. Alle personer som er beskrevet i vignettene har kvalifikasjonene som trengs for ansettelse.

Skjemaet er publisert i Scandinavian Journal of Public Health: Development of the workplace inclusion questionnaire (WIQ)

Relaterte personer

Vigdis Sveinsdottir

Forsker II - Bergen
visv@norceresearch.no
+47 56 10 72 87

Tone Langjordet Johnsen

Forsker II - Bergen
tojo@norceresearch.no
+47 56 10 72 51

Relatert forskningsgruppe

Forskergrupper
Forskergrupper

Relaterte artikler

Se alle artikler

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev