Gå rett til innhold
Aktuelt

Publisert: 02.03.2023
Oppdatert: 03.03.2023

Thomas Hovmøller Ris

Utredningen om kvinnehelse (NOU) ble torsdag overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Flere av våre forskere har gitt innspill som nå har blitt til anbefalinger i utredningen. Men selv om innspillene har blitt hørt, er jobben ikke gjort. Politikerne må følge opp, sier helseforskerne i NORCE.

For ett år siden kom Kvinnehelseutvalget, ledet av Christine B. Meyer, til Alrek helseklynge for å oppdatere seg på kunnskapsgrunnlaget. Fra NORCE stilte flere forskere fra Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM) og Allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE).

I dag overleverte Kvinnehelseutvalget rapporten til helse- og omsorgsdepartementet. Når man leser den 300 sider lange rapporten, blir det tydelig at utvalget har lyttet til innspillene fra NORCE og anbefaler konkrete tiltak på bakgrunn av dem.

Vi er på rett vei når det gjelder kvinnehelse, men jobben er ikke gjort. Vi skal minne politikerne om anbefalingene som utvalget nå har kommet med. Her var det mye gull.

Jesper Blinkenberg

Arngeir Berge, Jesper Blinkenberg er leder av Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM) i NORCE, Jesper Blinkenberg, <p>Foto: Arngeir Berge</p>,

Kilde:
Arngeir Berge

Jesper Blinkenberg er leder av Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM) i NORCE

«Jeg er veldig glad for at våre innspill har blitt hørt. Dette er en anerkjennelse av våre kompetanser og kunnskap. Vi er på rett vei når det gjelder kvinnehelse, men jobben er ikke gjort. Vi skal minne politikerne om anbefalingene som utvalget nå har kommet med. Her var det mye gull,» sier leder av Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin, Jesper Blinkenberg.

Konkrete innspill og kommentarer fra helseforskere i NORCE:

Innspill: Eldrehelse er kvinnehelse - 6 av 10 eldre mellom 80-89 år er kvinner og i eldre aldersgrupper øker andelen ytterligere.. Vi må sikre rett behandling ved akutt sykdom, kunnskap må ut i alle ledd

Utvalget anbefaler å:

  • Sikre økt kompetanse på eldrehelse både i spesialist- og kommunehelsetjenesten
  • Sikre bedre geriatrisk tilbud, med øremerkede geriatriske senger og tverrfaglig geriatriske team ved alle sykehus med akuttfunksjon.

Utvalget anerkjenner tydelig at det er viktig å ha spesialkompetanse på eldre.

Marit Stordal Bakken

Rune Rolvsjord, Marit Stordal Bakken er spesialist i indremedisin og i geriatri i Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM). Her presenterer hun innspillene om eldrehelse for Kvinnehelseutvalget i fjor., Marit S, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord

Marit Stordal Bakken er spesialist i indremedisin og i geriatri i Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM). Her presenterer hun innspillene om eldrehelse for Kvinnehelseutvalget i fjor.

- Utvalget anerkjenner tydelig at det er viktig å ha spesialkompetanse på eldre. Samtidig er tiltakene konkrete – f.eks. at man må øremerke senger i sykehusene og at kompetansen om akutt funksjonssvikt må heves i alle ledd hvor eldre blir vurdert og behandlet, sier spesialist i indremedisin og i geriatri Marit Stordal Bakken fra Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin, som har gitt innspill om eldrehelse.

Innspill: Kvinner fases ut av arbeidslivet til uføretrygd i sin beste alder. Bedre dialog mellom tjenesten kan forhindre at de blir stående utenfor arbeidslivet. Samtidig trenger vi kunnskap om hvorvidt kvinners høyere sykefravær og uførepensjon er relatert til overgangsalderen.

Utvalget anbefaler å:

  • Øke kunnskapen om overgangsalder og arbeidsliv. Utvalget foreslår blant annet at det legges til rette for mer forskning på sammenhengen mellom overgangsalder og arbeidsliv.

Vi trenger helt klart mer kunnskap om overgangsalderen.

Inger Haukenes

Rune Rolsvsjord, Inger Haukenes (th.) og Heidi Marie Kirkeng Meling presenterer innspill om overgangsalder til Kvinnehelseutvalget. Begge jobber i Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)., Inger Haukenes og Heidi Marie, ,

Kilde:
Rune Rolsvsjord

Inger Haukenes (th.) og Heidi Marie Kirkeng Meling presenterer innspill om overgangsalder til Kvinnehelseutvalget. Begge jobber i Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE).

- Riktig og tidlig behandling av plager i overgangsalderen og bedre dialog mellom fastlege, arbeidsgiver og NAV kan forhindre langvarig sykefravær og overgang til uføretrygd. Men vi har lite kunnskap om hvorvidt kvinners høyere sykefravær og uførepensjon er relatert til overgangsalderen. Vi trenger helt klart mer kunnskap om overgangsalderen, sier seniorforsker Inger Haukenes. Haukenes har sammen med stipendiat Heidi Marie Kirkeng Meling fra Forskningsenhet for Allmennmedisin (AFE) i NORCE og Silje Mæland (UiB) gitt innspill på området ‘overgangsalder, helse og arbeid’.

Innspill: Vold og overgrep har store konsekvenser for kvinnehelse – det er unødvendig og kan forebygges med allmenn kunnskap

Utvalget anbefaler å:

  • Øke forskning på helsekonsekvenser av vold mot kvinner i tilknytning til samlivsbrudd
  • Innføre retningslinjer for helse- og omsorgspersonell som sikrer at alle eldre pasienter blir spurt om de har erfaring med vold eller overgrep

Det vil utvilsomt være en god samfunnsøkonomisk investering å satse mer på forskning på helsekonsekvenser og forebyggende arbeid.

Kjersti Alsaker

Rune Rolvsjord, Kjersti Alsaker er ekspert på vold i nære relasjoner. Her presenterer hun innspill om vold og overgrep, da Kvinnehelseutvalget besøkte oss i fjor. Kjersti er tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM)., Kjersti Alsaker, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord

Kjersti Alsaker er ekspert på vold i nære relasjoner. Her presenterer hun innspill om vold og overgrep, da Kvinnehelseutvalget besøkte oss i fjor. Kjersti er tilknyttet Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM).

- Å bli utsatt for vold fra en som står deg nær, er noe av det mest traumatiske et menneske kan oppleve. Det vil utvilsomt være en god samfunnsøkonomisk investering å satse mer på forskning på helsekonsekvenser og forebyggende arbeid,» sier forsker Kjersti Alsaker fra Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM)

Innspill: Halvparten av alle norske kvinner vil oppleve minst et beinbrudd grunnet beinskjørhet – mange brudd kan forebygges.

Utvalget anbefaler å:

  • Øremerke 70 millioner i året for å etablere bruddforebyggende enheter med utstyr og bemanning.
  • Prioritere forebyggende behandling av beinskjørhet.

Bruddforebyggende tiltak vil ha stor helsemessig betydning for enkeltindivider, og enorme ressursmessige og økonomiske konsekvenser.

Marit Stordal Bakken, spesialist i indremedisin og i geriatri, Nasjonalt Kompetansesenter for Legevaktmedisin (NKLM)

- Beinskjørhet rammer mange eldre, særlig kvinner. Målrettet arbeid for å implementere veldokumenterte bruddforebyggende tiltak vil ha stor helsemessig betydning for enkeltindivider, og enorme ressursmessige og økonomiske konsekvenser. Det er oppmuntrende å gjenfinne «beinhelsetråden» på tvers av livsfaser og tjenestenivåer i rapporten. Tidlig innsats og samarbeid på tvers er helt nødvendig for å sikre god beinhelse, fange opp beinskjørhet og forebygge fremtidige brudd i håndledd, ryggvirvler og hofter, sier Marit Stordal Bakken.

I tillegg anbefaler utvalget å øke tildelingene til Allmennmedisinsk forskningsfond. For 2023 er de allmennmedisinske forskningsenhetene tildelt 17 millioner kroner. Utvalget anbefaler at det årlig bør tildeles 50 millioner kroner for å muliggjøre praksisnær og nyttig forskning. Tiltaket forutsetter at tilskuddet til de allmennmedisinske forskningsenhetene økes tilsvarende; med 33 millioner kroner. NORCE driver en av fire regionale allmennmedisinske forskningsenhetene som ligger i Bergen.

Vi kan blant annet bidra med forskning på hvordan kvinner med typiske kvinnelidelser blir fulgt opp i allmennpraksis.

Priyanthi Borgen Gjerde

Rune Rolvsjord, Priyanthi er forskningsleder i Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE), Pia, ,

Kilde:
Rune Rolvsjord

Priyanthi er forskningsleder i Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE)

- Vi er selvsagt glade for at utvalget anbefaler en økning i tildelingene til de allmennmedisinske forskningsenhetene. Vi kan blant annet bidra med forskning på hvordan kvinner med typiske kvinnelidelser blir fulgt opp i allmennpraksis. Kvinnehelse er et av satsingsområdene våre og vi ser at rene kvinnehelseprosjekter er blant de temaene som er populære for våre forskere å søke om midler på, så her er det potensial, sier Priyanthi Borgen Gjerde, forskningsleder i Allmennmedisinsk forskningsenhet i NORCE.