Ikke frisk nok eller ikke flink nok? Virkningen av helsetilstand og kvalifikasjoner på faren for å falle ut av skole og arbeidsliv

I prosjektet analyseres samspillet mellom helse, kvalifikasjoner og arbeidsmarkedsutfall innenfor to forskjellige rammer: (i) For sysselsatte som opplever omstilling i jobben, undersøker vi hvilke egenskaper (helse og kvalifikasjoner) som er avgjørende for hvordan omstillingene mestres. (ii) for ungdom som er iferd med å tilegne seg formell kompetanse for arbeidslivet, undersøker vi hvilke faktorer som er avgjørende for å lykkes, både på skole og i arbeid. Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP).

Første AP handler om omstilling, ved at vi studerer innføring av konkurrerende anbud i transportsektoren. Vi skal studere helse, sykefravær og pensjonering for tilsatte som blir omfattet av økt konkurranse sammenlignet med kolleger som ikke ble berørt; begge grupper observert før og etter omorganiseringen.

I AP 2 vil vi analysere betydningen av helse på sannsynligheten for å forlate arbeidsstyrken i en periode med nedbemanning. Den plutselige nedbemanningen i petroleumssektoren vil danne utgangspunktet for analysen.

I de øvrige tre arbeidspakkene analyseres årsaker og konsekvenser av å droppe ut fra skolen ved å studere tre forhold som kan bidra til å forklare denne atferden; Nyfødthelse (målt med fødselsvekt), skolekvalitet og sjansen for å bli tilbudt lærlingeplass. I neste steg vil vi utnytte variasjonen i dropout som blir forårsaket av disse prediktorene til å beregne virkningen av dropout; på utfall som mental helse, trygd og frafall fra arbeidslivet.

Vi har tilgang til registerdata av svært høy kvalitet for hele den norske befolkningen. Databasen er nylig blitt utvidet med detaljert informasjon om individenes utdanning og helse. Vi tilnærmer oss de metodiske problemene som er knytte til denne typen analyse ved at vi i alle arbeidspakkene identifiserer behandlings- og kontrollgrupper. På denne måten tar vi mål av oss å kunne rapportere årsakssammenhenger, men vil også gjennomføre kvalitative analyser for å utdype og supplere registeredata-analysene.