NOV i Open Lab

SFI DigiWells: Digitalt brønnsenter for verdiskaping, konkurranseevne og minimalt miljøavtrykk

Hva gjør vi

Digitalisering, nye sensorer, nye høyhastighets telemetriløsninger, automatisering, autonomi og forbedrede arbeidsprosesser har potensial til å muliggjøre en betydelig forbedring av brønnleveranseprosessen. DigiWells er et Senter for forskningdrevet innovasjon (SFI) som vil utforske disse mulighetene ved å kombinere domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessen.

Senteret tar sikte på å utvikle nye arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner, nye sensorer, nye løsninger for interoperabilitet, nye løsninger for automatisert og autonom boring, og beslutningsstøttesystemer for geostering. Nye løsninger vil bli demonstrert på de nasjonale forskningsinfrastrukturene OpenLab Drilling og Ullrigg, og mot feltdata fra operatører.

Senteret vil bli en samarbeidsarena for operatører, serviceindustri, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil muliggjøre innovasjon, forretningsutvikling og verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universiteter utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene.

NORCE Offshore Wind web2

Hvorfor er dette viktig

Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostnadene. Ifølge Oljedirektoratet er boring av flere brønner det viktigste middelet for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Beslutningstaking og optimalisering under planlegging og utførelse av bore- og brønn-operasjoner er utfordrende på grunn av usikkerhet i undergrunnen, begrenset tilgjengelighet av målinger og behov for interaksjon mellom ulike fagområder og forskjellige kommersielle aktører. Lønnsomme brønner blir stadig viktigere for utvikling og drift og indirekte ressursforvaltning på norsk sokkel.

Mål

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi.