Gå rett til innhold
<
<
Ivar

Ivar Eimhjellen

Forsker II

ivei@norceresearch.no
+47 56 10 76 06
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Ivar Eimhjellen er sosiolog (Ph.D) og Forskar II ved NORCE Samfunn. Han er og knytt til Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor som forskar og som forskingskoordinator. Eimhjellen har forska på og leia prosjekt innan tema som samarbeid og samspel mellom offentleg og frivillig sektor, offentleg frivilligpolitikk, integrering og sosialt entreprenørskap. Han har breid erfaring med forsking på frivillig engasjement, nye former for kollektiv handling, og på sosial, frivillig og politisk deltaking i sosiale medier. Metodisk arbeider han med innsamling og analyse av både kvantitative og kvalitative data. Han publiserer vitskaplige artiklar, bokkapitler og rapportar basert på si forsking.

Ivar Eimhjellen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Omstilling i offentlig sektor

Mer info om Ivar

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Capital, Inequality, and Volunteering: A Bourdieusian Perspective – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2023
Third-Sector Organizations in Area-Based Initiatives: Instruments for Public Policies or Partners in Co-Production? – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2023
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En empirisk studie av områdesatsinger i Norge – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2023
Volunteer centres in Norway – Do they maintain a hub function? – Tidsskrift for samfunnsforskning 2023
Innvandrerperspektiv på sivilsamfunnsdeltakelse: Ulike innvandrergruppers opplevelse av barrierer og suksessfaktorer for deltakelse – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Frivillige aktørers roller i områdesatsinger: En kunnskapsoversikt – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2022
Voluntary-Public Sector Collaboration and Co-production in Norway from a Municipal Perspective: Variations According to Fields of Responsibility – 2021
Frivillighet, klasser og sosial ulikhet i Norge – 2021
Sivilsamfunn og integrering. En kunnskapsoppsummering – Institutt for samfunnsforskning 2021
Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet – Institutt for samfunnsforskning 2021
Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører – OsloMet -- Storbyuniversitetet, Arbeidsforskningsinstituttet 2020
Frivilligsentralenes kjennetegn og betydning i storbyene – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kommunal frivillighetspolitikk og lokale organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Frivillighet, klasse og sosial ulikhet: Norsk frivillighet i et klasseperspektiv – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrarar i Noreg – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020
Frivillighetens grunnfjell. Ildsjelene er avgjørende for norsk frivillighet – Avisa Vårt land 2019
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019
New forms of civic engagement. Implications of social media on civic engagement and organization in Scandinavia. – 2019
Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet – 2018
Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015 – 2018
Demokratisering av deltakelse gjennom sosiale medier. Sosial ulikhet i nordmenns digitale samfunnsengasjement – 2018
Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling – 2018
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2018
Changing patterns of volunteering and participation – 2018
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv – Institutt for samfunnsforskning 2017
Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører: Samskaping i nye samarbeidsforhold? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017
Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller? – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017
Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge – Uni Research Rokkansenteret 2016
Hefte: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger – KS 2016
Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv : Nye tal og metodiske utfordringar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Nordmenn stiller opp når det trengs – NRK Ytring 2016
Sosiale entreprenører - partnerskap for nye løsninger – Uni Research Rokkansenteret 2016
Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2016
Frivillig sektor og boligsosialt arbeid – Uni Research Rokkansenteret 2015
Web technologies in practice: the integration of web technologies by environmental organizations – Media, Culture and Society 2014
Internet communication: does it strengthen local voluntary organizations? – Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2014
Associations online: barriers for using web-based communication in voluntary associations – VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2014
Statleg politikkutforming for frivillig sektor etter 1970. I: Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen / Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5. s – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012
Frå Frisam, Frivillighetens Samarbeidsorgan, til Frivillighet Norge – 2012
Idrettsforbundet; 150 år og like sprek? – Bergens Tidende 2011
Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2011
Frå face-to-face til Facebook? Sosiale medier og kollektiv handling – 2011
Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner – Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2010
Frivilligheten er ikkje fargeblind – Bergens Tidende 2010
Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel – fellesskap og frigjering gjennom internettverk – Tidsskrift for ungdomsforskning 2008
Se alle publikasjoner på Cristin