Gå rett til innhold
<
<
Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

NORCE og ISF gjennomfører Evalueringen av assistansebestemmelsen på oppdrag for Kommunal- og distriktsdepartementet. Formålet med prosjektet er å gi ny innsikt i hvordan assistansebestemmelsen i valgloven praktiseres.

Bakgrunnen er at Valglovutvalget (NOU 2020:6) foreslo endringer i bestemmelsene om assistanse. Hoveddelen av valglovutvalgets innstilling behandles i Stortinget i juni 2023, og vil ikke ha trådt i kraft ved valget i 2023. Noen spørsmål ble imidlertid løftet ut og vedtatt av Stortinget tidligere, og trådte i kraft allerede i mars 2021. Det er disse endringene som nå skal evalueres. Det erfaringsmessige grunnlaget for å undersøke hvordan bestemmelsen har fungert er dermed to valg: Stortingsvalget 2021, og det kommende lokalvalget 2023.

I den någjeldende valgloven legger §§ 8-4 (Fremgangsmåten ved stemmegivningen) og 9-5 (Stemmegivning i valglokalet) rammene for assistansebestemmelsen. Tidligere kunne velgere som hadde behov for det, be en stemmemottaker om hjelp ved stemmegivningen. Velgere med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse kunne i tillegg selv peke ut en hjelper. I 2021 ble det tidligere kravet om at en stemmemottaker måtte være med inn i stemmeavlukket fjernet. Kravet om at funksjonsnedsettelsen skulle være “alvorlig” ble også fjernet. Velgere med funksjonsnedsettelse (det være seg psykisk eller fysisk) kan altså nå få hjelp av enten en stemmemottaker eller en person velgeren selv peker ut. Ved forhåndsstemmegivningen avgjør stemmemottakeren om velgeren oppfyller kravene til å motta hjelp. På valgdagen har stemmestyret det avgjørende ordet i slike tvilstilfeller. Endringen gir i utgangspunktet større autonomi til velgeren fordi vedkommende selv skal peke ut hjelperen. I en forstand gir bestemmelsen mindre rom for skjønnsutøvelse fra stemmemottaker, siden kravet om at funksjonsnedsettelsen må være “alvorlig” er fjernet. Men det er fortsatt et skjønnsspørsmål om velgeren “ikke kan stemme alene”.

Gjennom kvalitative intervjuer og spørreskjemadata skal vi undersøke hvilke erfaringer både velgere og valgmedarbeidere har med praktiseringen av bestemmelsen. Prosjektet skal videre gi innspill til opplærings- og veiledningsmateriellet til kommunene, samt informasjonstiltak rettet mot velgere i målgruppen.

Kontaktperson

Sara Blåka

Forsker II - Kristiansand

sabl@norceresearch.no
+47 56 10 76 47
+47 997 77 703

Prosjektfakta

Navn

Evaluering av assistansebestemmelsen i valgloven

Status

CONCLUDED

Periode

30.06.23 - 31.12.23

Sted

Kristiansand

Totalt budsjett

1.000.000 NOK

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Ministry of Local Government and Modernisation

Prosjekteier

NORCE

Prosjektmedlemmer

Irina Erdvik
Jo Saglie

Samarbeidspartnere

NORCE, Institutt for samfunnsforskning
Se alle prosjekter