Gå rett til innhold
<
<
Renee

Renee Katrin Bechmann

Forsker II

rebe@norceresearch.no
+47 51 87 55 10
Mekjarvik 12, 4072 Randaberg, Norway

Jeg er marinbiolog og har hovedsakelig jobbet med eksperimentell marin økotoksikologi. I de prosjektene jeg har ledet har vi lagt vekt på å skreddersy forsøk som kan gi gode svar på hvordan ulike typer av stressorer hver for seg og i sammen kan påvirke livet i havet. Vi har blant annet forsket på effekter av utslipp fra oljeproduksjon (produsert vann, olje, oljeforbindelser og ulike typer av boreslam), kjemikalier brukt for å bli kvitt lakselus i oppdrettsnæringen (diflubenzuron, hydrogenperoksid, deltametrin og azametifos) og effekter av havforsuring og økt temperatur. I forsøkene våre har ulike arter og livsstadier av fisk, skjell, krepsdyr og pigghuder blitt utsatt for forurensning og vi har studert effekter blant annet på utvikling av tidlige livsstadier, vekst, adferd og overlevelse under og etter eksponering.

Den arten jeg har brukt mest er dypvannsreka (Pandalus borealis) som er en nøkkelart i økosystemet og som det fiskes på i fjordene, langs norskekysten og ute i havet. I samarbeid med lokale rekefiskere henter vi inn reker med egg som klekker i laben. Både voksne reker og de små larvene trives godt i NORCE sin marine forskningsstasjon på Mekjarvik utenfor Stavanger. Fordi vi klarer å gi larvene gode forhold, slik at overlevelsen blir høy i rent vann, kan vi oppdage både små og store effekter når rekene utsettes for ulike typer forurensning.

Jeg er interessert i hvordan vekst i havnæringene vil påvirke livet i havet. Ifølge FNs naturpanel IPBES har det vært fem hoved-drivere for påvirkning av biodiversitet i havet de siste 50 årene; overhøsting (fiske), arealbruk, forurensning, klimaendring og fremmede arter. Det er viktig at samfunnet bruker forskning på effekter av alle disse driverne til å minimere naturtap lokalt og globalt.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Er fjordforbedring en god ide for Hafrsfjord? – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Effects of chronic exposure to the water-soluble fraction of crude oil and in situ burn residue of oil on egg-bearing Northern shrimp (Pandalus borealis) – Ecotoxicology and Environmental Safety 2021
Effects of simulated environmental discharges of the salmon lice pesticides deltamethrin and azamethiphos on the swimming behaviour and survival of adult Northern shrimp (Pandalus borealis) – Aquatic Toxicology 2021
Effects of crude oil and field-generated burned oil residue on Northern shrimp (Pandalus borealis) larvae – Marine Environmental Research 2021
Neutralisation of hydrogen peroxide after delousing events; technology development and environmental risk assessment – Norsk institutt for vannforskning 2021
Dispersant application increases adverse long-term effects of oil on shrimp larvae (Pandalus borealis) after a six hour exposure – Marine Pollution Bulletin 2020
Effects of exposing shrimp larvae (Pandalus borealis) to aquaculture pesticides at field relevant concentrations, with and without food limitation – Aquatic Toxicology 2020
Exposure to chemically-dispersed oil is more harmful to early developmental stages of the Northern shrimp Pandalus borealis than mechanically-dispersed oil – Marine Pollution Bulletin 2019
Effects of an aquaculture pesticide (diflubenzuron) on non-target shrimp populations: Extrapolation from laboratory experiments to the risk of population decline – Ecological Modelling 2019
Gill damage and delayed mortality of Northern shrimp (Pandalus borealis) after short time exposure to anti-parasitic veterinary medicine containing hydrogen peroxide – Ecotoxicology and Environmental Safety 2019
Effects of oil and global environmental drivers on two keystone marine invertebrates – Scientific Reports 2018
Mulige miljøeffekter av offshore oppdrett. IRIS RAPPORT 2018/302 – IRIS 2018
Early life stages of Northern shrimp (Pandalus borealis) are sensitive to fish feed containing the anti-parasitic drug diflubenzuron – Aquatic Toxicology 2018
Effects of low crude oil chronic exposure on the northern krill (Meganyctiphanes norvegica) – Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 2018
Bechmann, R. K. 2017. Påvirkes krepsdyr som lever nær oppdrettsanlegg av kjemikalier brukt mot lakselus? Oppsummering av workshop, 21. september 2017. IRIS REPORT 2017/275 – IRIS 2017
Exposing Northern shrimp (Pandalus borealis) to fish feed containing the antiparasitic drug diflubenzuron caused high mortality during molting – Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2017
Effects of chronic crude oil exposure on early developmental stages of the Northern krill (Meganyctiphanes norvegica) – Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2017
Elevated temperature elicits greater effects than decreased pH on the development, feeding and metabolism of northern shrimp (Pandalus borealis) larvae – Marine Biology 2013
Effects of Ocean Acidification on Early Life Stages of Shrimp (Pandalus borealis) and Mussel (Mytilus edulis) – Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2011
Effects of chronic exposure to dispersed oil on selected reproductive processes in adult blue mussels (Mytilus edulis) and the consequences for the early life stages of their larvae – Marine Pollution Bulletin 2011
Seasonal variation of histopathological and histochemical markers of PAH exposure in blue mussel (Mytilus edulis L.) – Marine Environmental Research 2011
Biomarker responses in polar cod (Boreogadus saida) exposed to the water soluble fraction of crude oil – Aquatic Toxicology 2010
Enzymatic and cellular responses in relation to body burden of PAHs in bivalve molluscs: A case study with chronic levels of North Sea and Barents Sea dispersed oil – Marine Pollution Bulletin 2009
Relating biomarkers to whole-organism effects using species sensitivity distributions: a pilot study for marine species exposed to oil – Environmental Toxicology and Chemistry 2009
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt