Gå rett til innhold
<
<
Gisle

Gisle Andersen

Forsker II

gian@norceresearch.no
+47 56 10 76 01
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Gisle Andersen er utdannet sosiolog og har miljø- og kunnskapssosiologi som spesialfelt. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk analyse av utviklingen av norsk miljøpolitikk siden 1945 og studerer forholdet mellom miljøpolitiske begrunnelser i det norske parlamentet, hvordan natur og miljøforhold blir gjort relevant og verdsatt og hvilke former for ekspertkunnskap som er tilgjengelig. Hovedfunn er publisert som Parlamentets Natur, gratis tilgjengelig hos Universitetsforlaget. Tematisk har Andersen inngående kjennskap til norsk petroleumspolitikk, nasjonal klimapolitikk, utviklingen av økosystembaserte forvaltningsprinsipper, og forholdet mellom ekspertise og politikkutvikling. De siste årene har Andersen også arbeidet med holdninger til klima og miljøspørsmål i den norske befolkningen, særlig basert på surveydata fra Norsk Medborgerpanel.

Andersen leder for tiden prosjektet perCCSeptions (NFR CLIMIT) samt arbeidspakker på EU prosjektet OceanNETs og NFR SAMKUL prosjektet Changing Nature. Fra 2022 leder han også EcoLogic - et FRIPRO prosjekt finansiert fra NFR.

Public Perceptions of Carbon Capture and Storage

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av karbon - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet. Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen. Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge. Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland. Finansiert av CLIMIT programmet til NFR.

Changing Nature - A lexical and argumentative analysis of public debates on nature

I dette prosjektet studerer vi hvordan språket om natur og miljø har endret seg de siste tiårene. Datagrunnlaget er tekstdata fra norsk offentlighet, aviser, populærvitenskapelige fremstillinger og stortingsdebatter. Prosjektet er finansiert av SAMKUL proggramet til NFR.

Gisle Andersen

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Fornybar energi
Demokrati og styring
Klimatiske overganger

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Gisle

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
What does the public associate with “climate change”? A study of open-ended survey questions from 2013 to 2021 – Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS) 2023
En historisk og komparativ analyse av vitenskapens rolle i samfunnet – 2023
Carbon capture and storage - Publics in five countries around the north sea prefer to do it on their own territory – Kiel Institute for the World Economy 2023
The strength and content of climate anger – Global Environmental Change 2023
Fleksibilitet når vi vil – 2023
Technology will save the climate! Attitudes towards Norway’s climate policy in four social groups – Working Paper 2239, Kiel Institute for the World Economy 2023
Teknologien vil redde klimaet! Annerledeslandet Norge og holdninger til norsk klimapolitikk i fire samfunnsgrupper – Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2023
Changing concepts of greenhouse gas expressions: Discursive specialization in parliamentary discourses on climate change – Discourse & Society 2022
Interim report on public perceptions of marine CDR – GEOMAR | Helmholtz Center for Ocean Research Kiel 2022
Om fremveksten av en ny forståelsesramme for arbeidslivet og kampen mot arbeidslivskriminalitet – Norsk sosiologisk tidsskrift 2022
Trends in Norwegian views on oil and gas export – 2022
Don't send us your waste gases: Public attitudes toward international carbon dioxide transportation and storage in Europe – Energy Research & Social Science 2021
People’s Conceptions and Valuations of Nature in the Context of Climate Change – Environmental Values 2021
Karbonsnakk – hva snakker vi om når vi bruker begrepet «karbon»? – Nytt Norsk Tidsskrift 2020
A Knowledge-Based Tool For Decision-Making? A synthesis of social science research on Norwegian Marine Management Plans (2005-2019). Report nr. 31-2019. – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy? Syntese av samfunnsvitenskapelig forskning på marine forvaltningsplaner (2005–2019) – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Vår paradoksale naturforståelse – sosiologen.no 2019
Forskning for politikk: Om uavhengighet i direktoratsektoren – 2019
Til Dovre faller? Norsk olje og grønn omstilling. – 2018
Parlamentets natur. Utviklingen av norsk miljø- og petroleumspolitikk (1945–2013) – Universitetsforlaget 2017
Gode diagnoser er basert på skitten empiri – sosiologen.no 2016
Naturen er ikke hva den engang var – sosiologen.no 2015
Inadequate risk assessments – A study on worst-case scenarios related to petroleum exploitation in the Lofoten area – Marine Policy 2014
Harmful routines? Uncertainty in science and conflicting views on routine petroleum operations in Norway – Marine Policy 2014
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur – Tidsskrift for samfunnsforskning 2012
For sant til å være godt? – Lofotposten 2011
For sant til å være godt? – Bladet Vesterålen 2011
For sant til å være godt – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011
Samfunnsvitenskapelige tenkemåter. Et hjelpehefte – Universitetsforlaget 2005
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt