OpenLab Drilling

What we do

Historisk sett har IRIS' fullskala testrigg, Ullrigg, på Ullandhaug utenfor Stavanger vært en viktig fasilitet for å utvikle og klargjøre ny teknologi og nye metoder for boring og brønnoperasjoner både på norsk sokkel og internasjonalt. Nå har NORCE og Universitetet i Stavanger etablerert en unik forskningsinfrastruktur som utnytter kraftige dataressurser til utvikling og uttesting av morgendagens bore- og brønnteknologi. Forskningsinfrastrukturen OpenLab anvender verdens mest avanserte beregningsmodeller utviklet ved NORCE for å gjenskape de fysiske prosessene som skjer under en bore- og brønnoperasjon.

Why is this important?

Teknologiutvikling for boring og brønn har lenge vært dominert av forbedret maskinkontroll og mekanisering av operasjoner på boredekket. Vi ser nå et skifte mot en mer datastyrt operasjon og der hensynet til brønnen, og kvaliteten på selve boreprosessen, blir mer ivaretatt. Dette for å sikre mer kostnadseffektive, energieffektive og sikrere operasjoner. Dette skiftet krever ny teknologi og nye arbeidsprosesser som utnytter data fra riggen og brønnen, ofte i sann tid, til å overvåke og kontrollere prosessen. Slik teknologi krever uttesting i realistiske omgivelser og helst så tidlig som mulig i utviklingsløpet. Dette for å sikre at sluttproduktet er av god kvalitet og slik at veien fra idé til anvendelse blir så kort som mulig.

Goals

OpenLab har stor betydning for forskningsmiljøer som jobber med å forbedre metoder og utstyr for sikrere og mer kostnadseffektive bore- og brønnoperasjoner. OpenLab muliggjør realistiske simulerte scenarier som er nødvendig for å trene på kritiske hendelser, eller for studier som ser på endring av organisasjon og arbeidsprosesser ved innføring av ny teknologi.
OpenLab har vært tilgjengelig siden våren 2018 og tatt i bruk i undervisning i samarbeid med Universitetet i Stavanger, NTNU, Universitet i Agder, og utenlandske universitet, spesilelt i Canada, USA, Tyskland og Brasil.

News