Illustrasjonsbilde ROP bolig 2
istock

Utvikling av kommunale boligtilbud til beboere med alvorlig rus og psykisk (ROP) lidelse

Hva gjør vi

Forskningsprosjektet “Utvikling av nye boligtilbud bedre tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning” (2020-2024) er et innovasjonsprosjekt for offentlig sektor som er eid av Karmøy kommune. NORCE har prosjektledelsen og Høgskolen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Husbanken, Snøhetta og A-larm (brukerorganisasjon) er samarbeidspartnere. Forskningsprosjektets målsetting er å utvikle nye boligtilbud tilpasset beboere med rus og psykiske lidelser (ROP) med lavest bo-evne med vekt på brukermedvirkning. Beboere med samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP) som er kategorisert i rød gruppe i det kommunale kartleggingsverktøyet BrukerPlan er forskningsprosjektets målgruppe.

Forskningsprosjektets hovedaktivitet er å videreutvikle, bygge og teste tre pilotboliger tilpasset beboere med alvorlig ROP-lidelser sine behov og adferd. Tilpasninger i arkitektur, boligteknologier og brannsikkerhet er prioriterte områder i boligutviklingen. Forskningsprosjektet skal utvikle nye boligkonsepter hvor den fysiske boligen enkelt og effektivt kan tilpasses beboernes med rus og psykiske lidelser (ROP) behov med formål om å gi en mer stabil bosituasjon og økt bokvalitet for beboerne, styrket HMS for ansatte som leverer tjenester til beboerne og reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunene. Forskningsprosjektet har et helhetlig perspektiv hvor man parallelt med utvikling og test av boligpiloter med tilpasninger i arkitektur, materialteknologi og brannforebygging, også skal utvikle boligtjenester og brukermedvirkningsmodeller tilpasset beboere med alvorlig ROP. Det skal videre utvikles effektmål for det kommunale boligtilbudet og kunnskap om hvilke implikasjoner det nye boligtilbud til beboere med alvorlig ROP vil ha for Husbankens regelverk for støtteordninger til kommunale boliger.

Prosjektet er en videreføring av et avsluttet forskningsprosjekt støttet av RFF Vestlandet gjennomført i Karmøy kommune i perioden 2017-19. I det avsluttede forskningsprosjektet ble grunnlaget for de tre boligenes funksjonsbeskrivelser etablert ved at det ble gjennomført en bred brukermedvirkning i form av intervjuer og dialog med beboere, kommunalt ansatte som leverer tjenester til beboerne, naboer og pårørende.

Formål med forskningsprosjektet er å utvikle et bedre og mer differensiert boligtilbud til ROP-beboere med alvorlig ROP. I pågående forskningsprosjekt har de initielle funksjonsbeskrivelsene blitt evaluert av en tverrfaglig gruppe kommunalt ansatte i Karmøy og Stavanger kommune og av bruker- og pårørendeorganisasjoner i Tromsø, Stavanger og på Haugalandet. De endelige funksjonsbeskrivelsene skal danne grunnlag for prosjekteringen av tre småhus pilotboliger som skal bygges i Karmøy kommune i 2022-23. Småhus pilotboligene skal være frittstående boliger som skal innlemmes i nabolag i ulike geografiske områder i kommunen. Boligene skal lokaliseres enkeltvis eller samlet to og to, og skal ha nærhet til personalbase eller enkel tilgang til bistand fra kommunens personell. Utviklingen av småhus boligkonseptene i dette forskningsprosjektet har en tredelt målsetting om at boligene skal bidra til økt bo- og livskvalitet for beboer, styrket HMS for kommunalt ansatte som leverer boligtjenester til beboerne, og reduserte kommunale drift- og vedlikeholdskostnader.

Hvorfor er dette viktig

I nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) fremgår et behov for flere boligtilbud. til de mest vanskeligstilte, samt utvikling av flere modeller for brukermedvirkning ved bosetting og utforming av tjenestetilbudet. I NOU 2011: 15 «Rom for alle», påpekes det et behov for å øke satsingen på boliger for personer med rus- og psykiatridiagnoser, samt å bedre bomiljøet og boligkvaliteten i kommunale utleieboliger. Dette innovasjonsprosjektet er i tråd med disse strategiene og satsingene

ROP-lidelser er en politisk prioritet, og brukermedvirkning er ett mål i stortingsproposisjon om opptrappingsplanen for Rusfeltet 2016–2020 (Str.prp. nr. 15 S (2015–2016). I Norge har politiske føringer om brukermedvirkning eksistert lenge, men implementeringen av brukermedvirkningen har variert mellom velferdsområder og kommuner. En varierende implementering gjelder ikke bare enheter som behandler ROP-lidelser, men mye tyder på at variasjonen er mer påfallende her enn innenfor andre velferdsområder (Askheim, 2009).

Kommunale boligutviklingsprosjekter tilbyr ofte standardiserte boliger. Innovasjonsideen i dette prosjektet er å utvikle boligkonsepter som enkelt og effektivt kan tilpasses individuelle behov slik at boligen enkelt kan tilpasses beboers endrede behov, men også til nye beboere. Fleksibiliteten og muligheter for individuelle tilpasninger vil kunne bidra til styrking av beboers bo-kvalitet og at kommunale boligressurser utnyttes bedre. Ifølge Akerholt (m.fl., 2016) er det lett at en vektlegger hvordan beboeren må endre seg eller er årsak til utfordringer. I innovasjonsprosjektet ønsker partnerne å utvikle et boligkonsept som bidrar til en stabil bosituasjon for ROP-beboere ved å gjennomgående vektlegge hvordan boligen kan tilpasses beboeren og ikke omvendt.

Innovasjonsprosjektet skal utvikle nye brukermedvirkningsmodeller (prosessinnovasjoner), boligtilbud (produktinnovasjon), boligoppfølgingstjenester (tjenesteinnovasjon) og utvikle effektmåling og skissere mulige konsekvenser for Husbankens støtteordninger for kommunale boliger tilpasset prosjektets målgruppe. Nyhetselementene i innovasjonen ligger i det helhetlige perspektivet på tilpasninger i arkitektur, materialer og digitale teknologier inkludert brannsikkerhetsløsninger i bolig for å imøtekomme behov fra flere «brukere» av boligen: 1) økt bo-kvalitet for beboer, 2) bedre/tryggere arbeidssituasjoner for ansatte, og 3) reduserte drifts og vedlikeholdskostnader for kommunen.


Mål

Prosjektets hovedmål er å utvikle nye boligtilbud bedre tilpasset ROP-beboere med lav boevne med vekt på brukermedvirkning. Målet skal nås gjennom følgende delmål:

1. Utvikle modeller for brukermedvirkning i utviklingsprosjekter tilpasset beboere med alvorlig ROP

2. Identifisere forutsetninger for implementering av digital trygghetsskapende teknologi i ROP-bolig

3. Identifisere og tilpasse brannsikringstiltak i ROP-bolig

4. Utvikle og teste tilpasninger i arkitektur og materialteknologi i ROP-bolig

5. Kvalitetssikre hovedelementer i nytt boligtilbud og skissere innhold i tilhørende nye boligtjenester

6. Skissere effektmål og implikasjoner for Husbankens regelverk