Gå rett til innhold
<
<
Ulrich

Ulrich Pulg

Forsker II

ulpu@norceresearch.no
+47 56 10 74 35
+47 922 78 828
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Ulrich Pulg

Divisjon

Klima og miljø

Mer info om Ulrich

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Annual changes in aquatic plant photosynthesis in the regulated river Otra and the effect of plant removal – Norsk institutt for vannforskning 2023
Application of airborne LiDAR bathymetry in Norway – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Strynselva høsten 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
The quest for successful Atlantic salmon restoration: perspectives, priorities, and maxims – ICES Journal of Marine Science 2021
Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway – Hydrobiologia 2021
Critical flows in semi-alluvial channels during extraordinarily high discharges: Implications for flood risk management – Journal of Flood Risk Management 2021
Behavioural response of brown trout (Salmo trutta) to total dissolved gas supersaturation in a regulated river – Ecohydrology 2021
Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health – Norsk institutt for vannforskning 2021
Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Buried and forgotten—The non-fluvial characteristicsof postglacial rivers – Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2020
On the various ways that anadromous salmonids use lake habitats to complete their life history – Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 2020
Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Tiltak til rensing av elvebunnen i Suldalslågen. Resultater av pilotprosjekt 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Tiltak til bedring av hydromorfologisk miljøtilstand i Espedalselva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Hydromorfologiske tiltak til bedring av miljøtilstand i Espedalselva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Utredningsmetoder og tiltak til bedring og restaurering av fysisk vannmiljø. En veileder for kraftregulerte elver – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Acute effects of gas supersaturation on Atlantic salmon smolt in two Norwegian rivers – Hydrobiologia 2020
Evolution of artificial spawning sites for Atlantic salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta): field studies and numerical modelling in Aurland, Norway – Hydrobiologia 2020
Evaluating a fishway reconstruction amidst fluctuating abundances – Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management 2020
Sjøaure og laks i Aurlandsvassdraget 2009- 2018.Reguleringseffekter, miljødesign og tiltak – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Linking habitat to density-dependent population regulation: How spawning gravel availability effects abundance of juvenile salmonids (Salmo trutta and Salmo salar) in small streams – Hydrobiologia 2019
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Gytefisktelling av laks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i 49 elver på Vestlandet høsten 2018. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
En vurdering av blekas vandring og gytemuligheter i forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi. Konsekvenser for fiskehabitat. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015-2017 – Uni Research Miljø 2018
Gytefisktelling av lasks og sjøaure og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016-2017 og muligheter for avbøtende tiltak – Uni Research AS 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
State of the art, shortcomings and future challenges for a sustainable sediment management in hydropower: A review – Renewable and Sustainable Energy Reviews 2018
Safe two-way migration for salmonids and eel past hydropower structures in Europe: a review and recommendations for best-practice solutions – Marine and Freshwater Research 2018
Sikker toveis fiskevandring forbi vannkraftverk : kunnskapsoppdatering og mønsterpraksis – SINTEF Energi AS 2018
The role of sediment and sediment Dynamics in the aquatic environment – 2018
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak. – Uni Research AS 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke – Uni Research Miljø 2017
Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016. – Uni Research Miljø 2017
Smoltslep som tiltak for å bygge opp gytebestanden av Vossolaks - sammenstilling av fangster fra kile- og sittenotfiske. Sluttrapport for FHF-prosjekt nr. 900608 – Uni Research AS 2016
Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2016
Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 – Uni Research AS 2016
Se alle publikasjoner på Cristin