Lu Li

Forsker II
Telefon: +47 56 10 75 35
Epost: luli@norceresearch.no
Kontoradresse: Jahnebakken 5, 5007 Bergen, Norway

Publikasjoner