Julie Runde Krogstad

Julie Runde Krogstad

Seniorforsker
Epost: julr@norceresearch.no
Kontoradresse: Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

Julie er statsviter og seniorforsker i offentlig politikk og administrasjon, med særlig interesse for transport- og klimapolitikk. Hun har tidligere erfaring fra Transportøkonomisk institutt, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen. Julies forskningsfelt er organisering og styring av transportsektoren, reformer, bytransport og byvekstavtaler. Hun har lang erfaring fra store forskningsprosjekter og som prosjektleder.

Aktuelt

Ekstern lenke

Is there enough trust for the smart city? Exploring acceptance for use of mobile phone data in Oslo and Tallinn

I lys av litteraturen på smarte byer, tar artikkelen sikte på å belyse hva innbyggere i Oslo og Tallinn mener om å dele data om sitt bevegelsesmønster med mobiloperatører og tredjeparter. Flertallet av innbyggerne aksepterer ikke slik overvåkning, selv når økt nytte for samfunnet er hensikten. Dersom innbyggerne aksepterer at dataene deres benyttes til andre formål, er det for å beskytte byen mot terrorisme og kriminalitet, utvikle bedre transporttjenester eller bruk av data i forskning. Studien viser at nasjonal og kulturell kontekst har mindre betydning for innbyggernes meninger enn tidligere antatt.

Ekstern lenke

How Regional Authorities Act Under Restricted Decentralization: Evidence from the Norwegian Transport Sector

Artikkelen undersøker erfaringene fra forvaltningsreformen i 2010, da store deler av veiansvaret ble overført til fylkeskommunen, mens den administrative veiadministrasjonen forble hos Statens vegvesen. Funnene viser at selv om desentralisering av politisk ansvar har styrket det fylkeskommunale ansvaret, så er det politiske handlingsrommet begrenset i praksis. Likevel har Forvaltningsreformen gitt økt politisk engasjement rundt veiprosjekter og styrket fylkeskommunens rolle i eksisterende nettverk. Den viktigste lærdommen vi kan trekke fra forvaltningsreformen er at flytting av politisk ansvar ikke vil forandre noe dersom ikke kompetanse og virkemidler følger med.

Ekstern lenke

Gradual change towards re-integration: Insights from local public transport in Norway

Artikkelen undersøker hvorfor administrasjonsselskapet for kollektivtransport i Telemark ble reintegrert i fylkesadministrasjonen. Funnene viser at det særlig er to forklaringsfaktorer som kan bidra til å forklare tilbakeføringen. For det første vil sterke aktører som motsetter seg eksisterende organisering og ser nytte av omorganisering bidra til endring. For det andre vil svekket administrativ kapasitet og mangel på kompetanse i fylkesadministrasjonen bidra til å åpne mulighetene for endringsviljen til slike sterke aktører.

Publikasjoner