Gå rett til innhold
<
<
Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities (SUSTAIN)

Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities (SUSTAIN)

, Foto: Krister Sørbø/Cicero, Sustain bilde, ,

Foto: Krister Sørbø/Cicero

SUSTAIN

I januar 2021 la den norske regjeringen fram en ambisiøs plan for å redusere Norges klimautslipp med inntil 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 (Klima- og miljødepartementet 2021). For å oppnå dette må transportpolitikken understøtte omfattende utslippskutt som samtidig oppleves tilstrekkelig rettferdig til at den kan opprettholdes over tid. Dette er utgangspunktet i samarbeidsprosjektet SUSTAIN. Les mer på prosjektets nettside.

NORCE-forskeres rolle i SUSTAIN-prosjektet

Samhandle, lede og mobilisere. Kommunenes rolle i komplekse beslutningsprosesser - Julie Runde Krogstad

Politiske beslutningsprosesser knyttet til transportinfrastruktur i byer er i utgangspunktet svært komplekse og preget av høy usikkerhet og tvetydighet. Dette forsterkes ytterligere av økte ambisjoner blant myndigheter og politikere om å redusere klimagassutslipp fra transport og legge til rette for bærekraftig utvikling av byer. I disse prosessene er lokale beslutningstagere avhengig av å samhandle med aktører vertikalt på tvers av forvaltningsnivåer og horisontalt med andre kommuner, næringsliv og sivilsamfunn for å utforme en bærekraftig transportpolitikk. Denne avhandlingen tar utgangspunkt i dette sakskomplekset: Hvordan samhandler lokale beslutningstagere med aktører vertikalt og horisontalt i beslutningsprosesser om bærekraftig transport i byer? Avhandlingen er en casestudie av norske byer som har etablert (eller er i ferd med å etablere) bypakker eller har inngått byvekstavtaler med staten. Norske byer er spesielt interessante fordi lokalpolitikere (også i mellomstore byer) har gått inn for å innføre bompenger som et verktøy for å regulere trafikk, men også finansiere infrastruktur i byområdet. Samtidig har staten det siste tiåret styrket sin politikk og insentiver for at ikke biltrafikken i byene skal vokse. Avhandlingens første artikkel tar utgangspunkt i byvekstavtalene som er inngått mellom lokale myndigheter og staten i de fire største byene, og skal analysere samhandlingen mellom aktørene i disse beslutningsprosessene og hvilke forhold som påvirker prosessen. Avhandlingens andre artikkel skal undersøke politisk lederskap i beslutningsprosesser om bypakker, mens den tredje artikkelen vil undersøke administrativ og politisk kapasitet i mellomstore norske byer når de skal mobilisere næringsliv og sivilsamfunn for å bygge legitimitet og utforme bypakker. Oppsummert er avhandlingens mål å bidra til økt forståelse rundt politiske beslutningsprosesser knyttet til infrastruktur og transport i byer.

Hvordan forholder politikere, byråkrati, næringsliv og interessegrupper seg til transportpolitikk som et politisk tema i den offentlige sfæren? - Hilmar Mjelde

Sammen med seniorforsker Mariann Aasen ved CICERO skal Hilmar Mjelde undersøke hvordan politikere, byråkrati, næringsliv og interessegrupper forholder seg til transportpolitikk som et politisk tema i den offentlige sfæren. Forskningsspørsmålene de skal undersøke er:

- Hvordan konseptualiserer nøkkelaktørene (offentlige, private, interessegrupper) transportpolitikk som et offentlig, politisk tema?

- I hvilken grad ser disse aktørene transportpolitikk som et tema de må respondere på og forme?

- Hvilke kommunikasjonsstrategier tar aktørene i bruk, og hvor effektive er disse?

- I hvilken grad påvirker/former den offentlige debatten kommunale lederes beslutningstaking?

- Diverse spørsmål relatert til offentlig opinion og transportpolitikk (generell oppfatning, syn på virkemidler og prosess, deltakelse i debatt mm.)

Datainnsamlingen vil bestå av både en survey og intervjuing og vil finne sted i perioden rundt lokalvalget 2023, og med utgangspunkt i byene Ålesund, Tønsberg og Sandefjord. Teoretisk vil studien ta utgangspunkt i retorisk teori, strategisk kommunikasjon og offentlighetsteori».

Kontaktperson

Julie Runde Krogstad

Seniorforsker - Kristiansand

julr@norceresearch.no
+47 992 54 814

Prosjektfakta

Navn

Sustainable and just transport policies in Norwegian medium-sized cities (SUSTAIN)

Status

Aktiv

Periode

16.02.22 - 31.12.25

Sted

Kristiansand

Prosjektets hjemmeside

https://cicero.oslo.no/no/posts/prosjekter/sustain

Forskningsområder

Forskningsgrupper

Forskningstemaer

Finansiering

Research Council of Norway (RCN)

Prosjekteier

Cicero - Senter for klimaforskning

Prosjektmedlemmer

Anders Tønnesen
Astrid Arnslett
Hege Westskog
Tanja Winther
Lars Böcker
Nina Holmelin
Petter Christiansen
Marianne Aasen
Hilmar Mjelde

Samarbeidspartnere

CICERO – Senter for internasjonal klimaforskning (prosjektledelse), Transportøkonomisk institutt (TØI) og Include – Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstillinger ved Universitetet i Oslo (UiO).