Gå rett til innhold
<
<
Molekylær økologi og paleogenomikk - MEP

Molekylær økologi og paleogenomikk - MEP

Forskningsgruppen Molekylær økologi og paleogenomikk (MEP) bruker molekylære verktøy for å svare på forskningsspørsmål innenfor økologi og klima. Forskningen er knyttet til vann, is og sedimenter og gir et viktig bidrag til forvaltningen av både marine og ferskvannsmiljøer.

Livet under vann

Organismer som lever under vann, danner et fininnstilt næringsnett som er sårbart for miljøendringer. Ved å ta i bruk molekylære verktøy kartlegger vi slike akvatiske næringsnett. Vi undersøker hvordan de er sammensatt (biodiversitet), hvordan de ulike organismer påvirker hverandre, og hvordan de påvirkes av ulike typer av miljøforandringer – nå og i fortiden.

Vi tilbyr kompetanse og oppdatert kunnskap innen marin økologi, dyphavsbiologi, molekylær økologi, paleogenomikk og – oseanografi.

Vi bruker kvalitative og kvantitative molekylære metoder samt ulike flowcytometer-teknikker, palynologi og geokjemi for å løse grunnleggende og anvendte problemstillinger.

Vi operer i polare områder, dyphavsområder, kystfarvann, fjorder, elver og innsjøer.

MEP er alltid interessert i nye forskningsmuligheter. Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer eller ønsker å samarbeide med oss.

Kontaktperson
Aud Larsen

Molekylær økologi og paleogenomikk - MEP Forskningsleder Molekylær økologi - Bergen

aula@norceresearch.no
+47 56 10 74 24

Forskergruppen i molekylær økologi og paleogenomikk (MEP) har som målsetning å finne ut mer om akvatiske miljøer og prosesser.

  • Vi jobber for å øke forståelsen av samspillet mellom de organismene som danner akvatiske næringsnett, og å finne ut hvordan de responderer på miljøendringer.
  • Vi bruker miljøDNA sammen med morfologisk taksonomi og undersøker havbunn- og vannsøyle biodiversitet og bruker dette for å se etter påvirkninger fra olje- og gassutvinning, akvakultur, marin mineralutvinning og klimaendringer.
  • Vi bruker eldgammel (ancient) sediment DNA (sedaDNA) til å rekonstruere fortidens biodiversitet. Sammen med paleo-oceanografiske analyser bruker vi dette videre til å rekonstruere isutbredelse i forhistorisk tid.

Habitater

De fleste prosjektene våre er knyttet til marine miljøer fra fjorder, kystvann og de store havområdene - inkludert dyphavet.

Vi opererer fra lave (Stillehavet) til de høye breddegrader (Arktis, Antarktis), og er interessert i økosystemer både i frie vannmasser, sedimenter og is. Vi benytter også kompetansen vår til å undersøke fisk i elver og innsjøer.

Eksperter på DNA baserte molekylære metoder

Vi har ekspertise innenfor molekylære metoder som brukes til å beskrive artssammensetning i ulike akvatiske miljøer. Disse omfatter kvalitative (metastrek-koding) og kvantitative(q-PCR, ddPCR, metagenomikk, metatranskriptomikk) analyser.

Sammen med morfologisk taksonomi og ulike flowcytometri teknikker (analytisk, flow-sortering, billedbasert) kartlegger og forsker vi på organismer som lever både i vannmassene samt på og i havbunnen.

Gruppen har også ekspertise innen marin palynologi (undersøkelse av fureflagellat-hvilesporer) og kunnskap om uorganisk- og organisk geokjemi.

Akvatiske næringsnett

MEP undersøker interaksjoner mellom ulike organismetyper i det akvatiske næringsnettet (fisk, dyre- og plantplankton, bakterier og virus). Vi benytter molekylære metoder til å registrere og kvantifisere ulike typer av organismer og prosesser de er involvert i.

Vi er interessert i økologiske konsekvenser av at marine virus spises av zooplankton og prøver å forstå hvordan klimaendringer påvirker alger som har et miksotroft levesett (spiser bakterier i tillegg til å drive fotosyntese).

Vi tar del i store tverrfaglige prosjekter der hovedmålsetningen er å forstå hva endringer i havis-forhold betyr for økosystemet.

Vi bruker vår miljøDNA-ekspertise for å undersøke sesong- og produksjonsmessig variasjon av giftige virus, bakterier og protister i vannet rundt lakeoppdrettsanlegg i Vestland.

Biodiversitetsanalyser – i moderne og historisk tid

Sammen med ulike industripartnere jobber forskergruppen med å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan bruke molekylær metodikk, som metastrekkoding og kvantitativ PCR, for å øke både sensitivitet og kost-effektivitet i miljøovervåkningen knyttet til olje, gass og havvindsinstallasjoner.

Vi er en etterspurt partner for biodiversitets-baselinjestudier i forbindelse med mineralutvinning i dyphavet.

Laboratorier

Møt forskerteamet

Adria Antich González

Post Doc - Bergen
adan@norceresearch.no
+47 56 10 75 02

Agnes Weiner

Forsker II - Bergen
agwe@norceresearch.no
+47 56 10 75 07

Danielle Grant

Stipendiat - Bergen
dani@norceresearch.no
+47 56 10 75 71

Dylan Shea

Post doc - Bergen
dysh@norceresearch.no
+47 56 10 74 54

Jon Thomassen Hestetun

Forsker II - Bergen
jhes@norceresearch.no
+47 56 10 74 15

Katja Häkli

Senioringeniør Molekylær Økologi - Bergen
khak@norceresearch.no
+47 56 10 74 38

Kristine Steinsland

Forsker - Bergen
stei@norceresearch.no
+47 56 10 75 70

Kyle Mayers

Forsker II - Bergen
kyma@norceresearch.no
+47 56 10 74 28

Miriam Isabelle Brandt

Post doc - Bergen
mibr@norceresearch.no
+47 56 10 74 53

Nele Manon Vollmar

Stipendiat - Bergen
nevo@norceresearch.no
+47 56 10 74 55

Sigrid Mugu

Overingeniør Molekylær økologi - Bergen
simu@norceresearch.no
+47 56 10 75 72

Stijn De Schepper

Forsker I - Bergen
stde@norceresearch.no
+47 56 10 75 50

Thomas Gunnar Dahlgren

Forsker I - Bergen
thda@norceresearch.no
+47 56 10 74 48

Tristan Cordier

Forsker II - Bergen
trco@norceresearch.no
+47 56 10 75 13

Ana Gomes

Stipendiat - Bergen
agom@norceresearch.no
+47 56 10 74 09

Se flere prosjekter