Offshore vind illustrasjon
Agenda

Havvind

Havvind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i Europa. NORCE sin samlede kompetanse dekker viktige forskningsområder som trengs dersom vi skal lykkes med å utvikle havvind til en sosialt akseptert, kostnadseffektiv og miljøvennlig energikilde for fremtiden.

NORCE har flere tiår med kompetanse innen havvind, og leverer forskning og innovasjon innen et bredt spekter av fagfelt. NORCE er derfor godt rustet for å jobbe fram nye og innovative løsninger.

Sikkerhet

Vi utvikler løsninger for sikker drift av offshore vindinstallasjoner ved å integrere vår kunnskap innen energi-, teknologi-, klima-, miljø- og samfunnsvitenskap.

Bærekraftig drift og vedlikehold

NORCE bidrar til å utvikle kostnadseffektive løsninger for offshore vindinstallasjoner gjennom sin ekspertise innen design, datainnsamling og analyse, modellering og simulering, optimalisering, visualisering, vedlikeholdsstøtte, beslutningsstøtte.

Arealplanlegging

I NORCE bruker vi vår kompetanse innen olje og gass til å optimalisere planlegging og installasjon av havvindanlegg. Forskningen dekker en rekke sider ved havvind, som evaluering av geologi, trygg fundamentering for kabler og turbiner, nett-tilkoblinger og integrering med andre energisystemer. En viktig del av arealplanleggingen er å legge til rette for smidig samhandling med andre næringer som opererer i samme område, f.eks. fiskeri, havbruk og sjøtransport.

Vindturbiner

Forskningen ved NORCE tar sikte på å forbedre design, installasjon, drift og vedlikehold av turbinene med tanke på kostnadseffektivitet.

Vi utvikler og forbedrer løsninger for: utformingen av flytende vindturbiner, strukturell design, droneinspeksjon av vindturbiner, service, inspeksjons- og reparasjonsproblemer, korrosjonsovervåking, kontroll på vindskygge, proaktiv styring av turbiner, energiproduksjonsoptimalisering og optimalisering av energiutnyttelse.

Miljøeffekter

Lokale utfordringer og miljøkonsekvenser av havvind må vurderes nøye. I NORCE forsker vi for å kunne:

  • Evaluere hvordan livet i sjøen og på land påvirkes. Vi bruker vår marine og biologiske ekspertise til å utføre robuste miljørisikovurderinger knyttet til tekniske installasjoner.
  • Bidra med kunnskap ved overgangen til stor skala bruk av fornybar energi slik det marine økosystemet holdes ved like.
  • Bidra med kunnskap og anbefalinger til land som ønsker å utvikle marin fornybar energi samtidig som de tar vare på naturmangfoldet og legger til rette for god marin arealplanlegging.

Forvaltning, forskning, utvikling og innovasjon med tanke på økosystemet

NORCE har ekspertisen som skal til for å evaluere installasjoner av havvindanlegg som innlemmer viktige deler av hele økosystemet: de samfunnsmessige sidene, naturmangfoldet, regional og nasjonal politikk, markedsmekanismer og juridiske begrensninger.

Samfunn

Utnyttelse av havvind har flere samfunnsmessige implikasjoner som, hvis de ikke håndteres riktig i planleggingsprosessene, kan føre til konflikter.

Hos NORCE forsker vi på hvordan ulike interessegrupper involveres, og hvordan offentligheten stiller seg til havvind. Vi forsker på sosiale sider rundt driften av havvindinstallasjoner, vi undersøker deltakelsen fra lokal og regional underleverandører, og vi ser på etableringen av verdikjeder.

Energisystem

I tillegg til å jobbe med vind jobber NORCE også med energisystemløsninger i sin helhet, og med løsninger knyttet til spesifikke energikilder som geotermisk, sol, og hydrogen.

Prosjekter

Forskningstema

Aktuelt