Mekanismer for lagring av CO2 i nærvær av gjenværende olje

CO2-lagring i modne oljereservoarer er en attraktiv strategi fordi infrastruktur eksisterer, og geologien er kjent fraoljeproduksjonsfasen. Slike reservoarer inneholder ofte gjenværende olje fanget som frakoblede ganglier og dråper iporerommet etter vanninjeksjon. Derfor krever en strategi for CO2-lagring kunnskap om hvordan vann og dennegjenværende oljen påvirker strømningsmønsteret og lagringsmekanismene for CO2, og omvendt, hvordan CO2-invasjon påvirker oppførselen til de andre væskene i reservoaret. Oppløsning av CO2 i olje og vann vil endrefluidegenskapene, føre til ekspansjon av oljevolumet, og potensielt endre fukttilstanden til bergarten. Dette kantjene både oljeutvinning og CO2-lagring. Syklisk injeksjon, som er en realistisk lagringsstrategi når tilgjengelighetenav CO2 er lav, kan optimalisere fasefanging, men simulering av prosessene på reservoarskala er utfordrende pågrunn av komplekse strømningsmekanismer. Det er lite kunnskap om hvordan oppførselen endres når oljeganglia ertil stede i reservoaret. Dette prosjektet vil utvikle avanserte numeriske modeller for trefasestrøm på poreskala for åutforske hvordan CO2-oppløsning i nærvær av vann og olje påvirker fasefanging og mobilisering, kapillartrykk, relativpermeabilitet og hystereseoppførsel over flere CO2/vann invasjonssykluser i porøse bergarter. Trefasemodellene vilbli validert mot et bredt spekter av avanserte CO2/olje/vann eksperimenter utført av våre internasjonaleforskningspartnere. De validerte poreskalamodellene vil frigis som åpen kildekode, slik at brukerne kan gjøre sineegne beregninger med sikte på å redusere antall nødvendige laboratoriemålinger for CCUS-operasjoner. Prosjektetvil også bringe frem modeller for trefasestrøm på makroskala som beskriver den effektive strømningsoppførselenobservert på poreskala. Dette er et første nødvendig skritt mot pålitelig simulering av storskala CCUS-operasjoner imodne oljereservoarer.