iFishIENT

Hva gjør vi

Se video om iFishIENT


iFishIENT er et prosjekt som vil gjøre det mulig for oppdrettsnæringen å utnytte kunnskapen som digitalisering tilbyr på en bedre måte. Ved å kombinere kunnskap om biologi og teknologi, vil vi ved hjelp av nye verktøy løfte fiskevelferd og vekst til et nytt nivå. Det gjør vi ved å få bedre kontroll over fisken under produksjon. Ved hjelp av teknologiske sensorer som overvåker hver enkelt fisk, henter vi inn nødvendig kunnskap om hvordan fisken reagerer på alt fra sult, stress, og miljøendringer. Gjennom analyser av data vi får fra sensorene, lager vi prediksjonsmodeller som gjør oss i stand til å styre oppdrettsanleggene på en sikrere måte. Resultatet blir mindre svinn og lavere produksjonskostnader og en mer tilfreds fisk.

iFishIENT vil levere en unik åpen teknologiplattform, som benytter både tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens (KI).

Å kombinere kunstig intelligens med kunnskap om fiskens biologi, kalles digital fisk og er trukket frem i EU-kommisjonens nye rapport om fremtidsteknologi. Det er også kjernen i vår søknad om å bli et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som vi sendte til Forskningsrådet 25. september 2019. iFishIENT samler forskningsinstitutter, universiteter, oppdrettere, tilbydere av tekniske løsninger, og næringsklynger. En SFI-lansering vil finne sted i slutten av 2020, forutsatt at vi innvilges støtte fra Forskningsrådet.

Med iFishIENT vil teknologiselskaper og oppdrettere dra nytte av for eksempel smart fôring, smart styring, målretting av mikro- og makronivåoptimaliseringer av produksjonen i merder, samt forskjellige typer oppdrettsanlegg og produksjonsområder langs kysten.

Hvorfor er dette viktig

Havbruk er pekt ut som verdens mest lovende kilde til fiskeproteiner, noe som gjenspeiles i de enorme industriinvesteringene som preger sektoren. Havbruk er også den hurtigst voksende sektoren for matproduksjon i verden, og det er derfor viktig at vi legger til rette for at den vokser bærekraftig.

Effektiviteten i fiskeproduksjonen på verdensbasis må gjennomgå en rekke endringer for å imøtekomme samfunnets behov for sunn mat fra havet med redusert CO2-avtrykk. Digitalisering er en viktig del av løsningen.

Oppdrettsnæringen ønsker å bli enda mer digital, slik at de bedre kan dra nytten av fordelene digitalisering vil gi. Men næringen har dels opplevd hindringer som utdaterte datastandarder, mangelfull sanntidsovervåkning av fiskenes helse og velvære (fiskebiologi), og miljøet den lever i.

Næringen har også til dels hatt utfordringer knyttet til datatilgang og manglende rammeverk for å endre infrastruktur.

Mål

Hovedmålet med iFishIENT er å muliggjøre den digitale transformasjonen av havbruksnæringen, slik at produksjonen blir mer effektiv og bærekraftig.

iFishIENT vil:

• Kombinere biologi- og teknologikompetanse i innovasjon, i tillegg til å utdanne neste generasjon fiskeoppdrettere.

• Etablere avanserte, eksperimentelle testfasiliteter for sanntidstolkninger av den biologiske tilstanden til fisken, og verifisere nye teknologier som oppstår.

• Skaffe til veie omfattende digital informasjon om fisken og produksjonsstyring.

• Utvikle vanlige industristandarder.

• Etablere digitale informasjonssystemer og verktøy for beslutningsstøtte.

• Utvikle robuste modeller som kan forutsi trusler i miljøet, og regionale samarbeidsmodeller for bærekraftig vekst.

• Redusere organisasjonsmessige barrierer for å maksimere sektorens muligheter for å levere gode resultater.