Gå rett til innhold
<
<
Vigdis

Vigdis Nygaard

Seniorforsker

viny@norceresearch.no
+47 976 16 497
Markedsgata 3, 9510 Alta, Norway

Jeg er utdannet statsviter fra UiO og har jobbet som seniorforsker med base i Alta, Finnmark i mer enn 20 år. Forskerkarrieren startet ved Norsk institutt for by- og regionforskning sitt Nord-Norge-kontor, og ble videreført i Norut fra 2003. I 2019 ble Norut fusjonert inn i NORCE. I disse årene har jeg interessert meg for regional utvikling og politikkutvikling i skjæringspunktet mellom globale utviklingsprosesser, urfolkssamfunn og stedsutvikling.

Det er særlig innenfor tre forskningsfelt jeg har jobbet: Utvikling av ressursbaserte næringer i en Nordområdekontekst med globalisering og økt etterspørsel etter naturressurser, press på etablerte næringer som konkurrerer om arealer med nye næringer og aktører.

Det andre fagområdet jeg har jobbet med er samepolitikk, utvikling av samiske institusjoner og næringer, samt entreprenørskap. Blant annet har jeg utført en rekke kartlegginger og evalueringer av samepolitiske tiltak og virkemidler på oppdrag av Sametinget og departementer.

Det siste større forskningsområdet er knyttet til Russland og grenseregionalt samarbeid i Barentsregionen. I samarbeid med forskere ved Kola Science Centre har jeg gjennomført en rekke prosjekt innenfor tema som næringssamarbeid og næringsutvikling, ressursforvaltning, helse- og sosial, frivillig sektor og avfallshåndetering.

Vigdis Nygaard

Divisjon

Helse og samfunn

Forskningstema

Nordområdene
Frivillighet
Innovasjon i offentlig sektor
Demokrati og styring

Forskergrupper

Regional utvikling i Arktis

Mer info om Vigdis

Se profil i Cristin

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Voluntary work in the shadow of COVID-19: Experiences from a Norwegian-Russian border region in the Arctic – The Arctic Yearbook 2023
Kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av verneområder: Samiske perspektiver – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Samisk tradisjonskunnskap om reindrift i arealforvaltningen. RFF Midt-Norge prosjekt 296394 – SINTEF AS 2022
Global economic drivers in the development of different industrial hubs in the European Arctic – ArcticHubs 2022
Geopolitical tensions and drivers of different industries in the European Arctic – ArcticHubs 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Overcoming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing research – 2022
Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives – 2022
Sametingets bidrag til næringsutviking i samiske områder - en analyse av endringer i politikk og virkemidler – 2021
Samarbeid i en vanskelig tid – Dagsavisen 2021
FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken – 2021
Socio-economic analysis: Interreg Aurora – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Brukermedvirkning i Sápmi – 2021
Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during a pandemic – Qualitative Social Work 2021
Samisk fjordbosetning og utmarksbruk i Gáranasvuotna/Ramfjord – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Kunnskapsgrunnlag/områdeanalyse Nordland, Troms og Finnmark, Sapmi – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Brukermedvirkning på systemnivå for samiske pasienter i spesialisthelsetjenesten. Hva sier offentlige dokumenter? – Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020
0-24-samarbeidet i Finnmark. En erfaringsoppsummering 2018-2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition – Acta Borealia 2020
The institutionalisation of Sami interest in municipal comprehensive planning – a comparison between Norway and Sweden – International Indigenous Policy Journal (IIPJ) 2020
Kartlegging av samisk kultur, identitet og samfunnsliv i Nye Narvik kommune – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Fra STN til kulturbasert næringsutvikling? Innspill til arbeidet med Sametingets næringsmelding. (7-2019) – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Evaluering av prosjektet Vardø Restored (5-2019) – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Reindrift og arealplan, i Sortland og i Norge ellers – Nordlys 2019
Hvor står samiske interesser i kommunal arealplanlegging? – Nordlys 2019
Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring – Norut rapport 3/2019 2019
Samiske hensyn i planleggingen – 2018
Foreign Direct Investment and regional renewal – 2018
Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018) – Norut 2018
Samfunnsaksept og interessekonflikter knyttet til mineralnæringen. (N1/2018) – Norut 2018
Samiske interessers legitimitet og status i politiske og forvaltningsmessige plan- og beslutningsprosesser – Tidsskriftet UTMARK 2017
Muligheter og barrierer for entreprenørskap i samiske områder. (9/2017) – Norut 2017
INNOVASJON OG POLITIKK FOR ET GLOBALISERT NÆRINGSLIV Resultater fra VRI-forskerprosjektet i Finnmark 2014-2016. N1/2017 – Norut 2017
Social impacts of the "glocal" mining business: case studies from Northern Europe – Mineral Economics 2017
Samiske interesser - bremsekloss for utvikling av mineralnæringen? – 2016
Foreign direct investment and renewal of industries: framing the reciprocity between materiality and discourse – European Planning Studies 2016
Ávjovárri urfolksregion i et samisk perspektiv - Utredning med utgangspunkt i kommunereformen (9/2016) – Norut 2016
Do indigenous interests have a say in planning of new mining projects? Experiences from Finnmark, Norway – The Extractive Industries and Society 2016
Social sustainability in northern mining communities: A study of the European North and Northwest Russia – Resources policy 2016
Stedstilknytning: Materialitet, relasjoner og følelser – 2015
Kartlegging av årsaker til frafall fra finsk som andrespråk (14/2015) – Norut 2015
Legal Protection of Sami Traditional Livelihoods from the Adverse Impacts of Mining: A Comparison of the Level of Protection Enjoyed by Sami in Their Four Home States. – Arctic Review on Law and Politics 2015
Transboundary EIA in the Barents Region – Nordisk miljörättslig tidskrift 2014
Boligmarkedsanalyse – Solund kommune – Norut Alta 2014
Dialogkonferanser som virkemiddel for samhandling - Erfaringer fra VRI Finnmark – Norut Alta 2014
Kartlegging av samisk spesialpedagogisk tilbud og behov – Norut Alta 2014
Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord. – Norut Alta 2014
Vekst og utvikling i nord – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014
Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø – Østlandsforskning 2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge – Norut Alta 2013
En analyse av boligmarkedet i Nordhordland – Norut Alta 2013
En analyse av boligmarkedet i to Sør-Trøndelagsregioner - "Kysten er klar" - "Blilyst" – Norut Alta 2013
RIS-modellen: Relevant for perifere regioner? – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2013
Rettigheter og praksis i samisk opplæring under LK06Samisk – 2013
Evaluering av samiske språksentre – NORUT 2012
Kunnskapsløftet 2006 Samisk – Mot en likeverdig skole? Sluttrapport fra evalueringsarbeidet av LK06S – nordlandsforskning 2012
Samisk språkundersøkelse 2012 – Nordlandsforskning 2012
Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren – Norut Alta 2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene – Norut Alta 2012
Evaluering av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og de samiske kunstnerorganisasjonene – Norut Alta 2012
Se alle publikasjoner på Cristin