Gå rett til innhold
<
<
Marius

Marius Kambestad

Forsker

maka@norceresearch.no
+47 452 06 875
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Jeg arbeider med overvåking, forskning, problemkartlegging og tiltak for å styrke bestander av laks og ørret, samt å bedre økologisk tilstand i henhold til vannforskriften, i elver og innsjøer. Metodene inkluderer gytefisktelling, elektrofiske, habitatkartlegging, miljødesign, bunndyrprøver (evertebrater) og vannkjemiske undersøkelser. Påvirkning fra vannkraftverk, akvakultur, predasjon, sportsfiske og fysiske inngrep i vassdrag er sentrale problemstillinger.

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Habitatkartlegging av Visa i Molde kommune i 2022 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Habitatkartlegging i Ørstavassdraget i 2022 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Rømt oppdrettslaks i vassdrag i 2022 — Rapport fra det Nasjonale Overvåkningsprogrammet for Rømt Oppdrettslaks – Havforskningsinstituttet 2023
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2022 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Impacts of predation by Eurasian otters on Atlantic salmon in two Norwegian rivers – Freshwater Biology 2023
Habitatkartlegging i Norddalselva i Fjord kommune i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2023
Forekomst av smittsomme fiskepatogener hos villaks fra utvalgte elver på Sunnmøre i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kartlegging av sjøørretvassdrag i Volda i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Improving Salmonid Monitoring by Nocturnal Counting in Rivers – North American Journal of Fisheries Management 2022
Restaurerings- og tiltaksplan for Barstadvikelva – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Hareidvassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Samnangervassdraget i 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Habitatkartlegging i Innfjordelva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy – NORCE 2021
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn – NORCE 2021
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Nordfjord og Sunnfjord – NORCE 2021
Bestandsovervåking av laks og sjøørret i elver på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Habitatkartlegging i Stordalselva høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Bunndyrundersøkelser i vassdrag på Sunnmøre høsten 2020 – NORCE Miljø, NORCE Norwegian Research Centre AS 2021
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging og uttak av rømt oppdrettslaks i elver i Sognefjorden etter rømming fra Slakteriet Brekke AS høsten 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Samlerapport fra undersøkelser i perioden 2014-2019 – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Kartlegging av oterens effekt på bestander av laks og sjøørret - Sunnmøre – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020
Utfisking av rømt oppdrettsfisk på oppdrag for OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Utfisking av rømt oppdretsfisk på oppdrag fra OURO i utvalgte vassdrag i Sør-Norge høsten 2017 – Uni Research Miljø 2018
Cryptic and pseudo-cryptic diversity in the world?s most common bark beetle?Hypothenemus eruditus – Organisms Diversity & Evolution 2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport for 2016 – Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2017
Fiskebiologiske undersøkelser i Øvre Namsen. Årsrapport 2015 og planer for videreføring av undersøkelsene – Norsk Institutt for naturforskning 2016
DNA barcoding of bark and ambrosia beetles reveals excessive NUMTs and consistent east-west divergence across Palearctic forests – Molecular Ecology Resources 2014
Improbable but true: the invasive inbreeding ambrosia beetle Xylosandrus morigerus has generalist genotypes – Ecology and Evolution 2012
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt