Gisle Andersen

Gisle Andersen

Forsker II
Telefon: +47 56 10 76 01
Epost: gian@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Gisle Andersen er utdannet sosiolog og har miljø- og kunnskapssosiologi som spesialfelt. Avhandlingen er en historisk-sosiologisk analyse av utviklingen av norsk miljøpolitikk siden 1945 og studerer forholdet mellom miljøpolitiske begrunnelser i det norske parlamentet, hvordan natur og miljøforhold blir gjort relevant og verdsatt og hvilke former for ekspertkunnskap som er tilgjengelig. Hovedfunn er publisert som Parlamentets Natur, gratis tilgjengelig hos Universitetsforlaget. Tematisk har Andersen inngående kjennskap til norsk petroleumspolitikk, nasjonal klimapolitikk, utviklingen av økosystembaserte forvaltningsprinsipper, og forholdet mellom ekspertise og politikkutvikling. De siste årene har Andersen også arbeidet med holdninger til klima og miljøspørsmål i den norske befolkningen, særlig basert på surveydata fra Norsk Medborgerpanel.

Andersen leder for tiden prosjektet perCCSeptions (NFR CLIMIT) samt arbeidspakker på EU prosjektet OceanNETs og NFR SAMKUL prosjektet Changing Nature. Fra 2022 leder han også EcoLogic - et FRIPRO prosjekt finansiert fra NFR.

Aktuelt

Ekstern lenke

Public Perceptions of Carbon Capture and Storage

Karbonfangst og -lagring («carbon capture and storage», CCS) er en teknologi med stort potensial til å redusere utslipp av drivhusgassen karbondioksid (CO2) og å oppnå globale klimamål, som definert i Parisavtalen. Den norske regjeringen har satt i gang betydelige tiltak for å utvikle offshore-løsninger for lagring av karbon - med særlig fokus på norsk sokkel i Nordsjøen. Tanken er å importere CO2 fra utlandet for å utnytte norsk lagringskapasitet. Det er antatt at offshore-lagring vil lede til økt offentlig aksept for CCS-prosjekter, men det eksisterer hittil lite forskning som støtter denne antakelsen. Det er også utilstrekkelig kunnskap om hvordan utsiktene for eksport av CO2 over landegrenser vil påvirke CCS-aksept i europeiske land, samt hvordan utsiktene for import av CO2 vil påvirke CCS-aksept i Norge. Mer kunnskap om disse emnene er viktig fordi offentlig motstand utgjør en stor utfordring for implementering av CCS. Forskningsprosjektet PERCCSEPTIONS vil besvare disse spørsmålene ved å utføre en rekke surveyeksperiment i Norge og Tyskland. Finansiert av CLIMIT programmet til NFR.

Ekstern lenke

Changing Nature - A lexical and argumentative analysis of public debates on nature

I dette prosjektet studerer vi hvordan språket om natur og miljø har endret seg de siste tiårene. Datagrunnlaget er tekstdata fra norsk offentlighet, aviser, populærvitenskapelige fremstillinger og stortingsdebatter. Prosjektet er finansiert av SAMKUL proggramet til NFR.

Dykkerbilde GEOMAR 1200px
Nyhet
18. jun. 2020

Havet kan hjelpe oss å redde kloden

Publikasjoner