Gå rett til innhold
<
<
Alarmerende mye lakselus tidlig i sesongen

Alarmerende mye lakselus tidlig i sesongen

Aktuelt

Publisert: 26.06.2023
Oppdatert: 27.06.2023

Gunn Janne Myrseth

I forbindelse med overvåkning av laksesmolt som utvandret fra elvene Dale og Vosso tidlig i mai i år, oppdaget forskerne i NORCE sjøørret med kraftige påslag av lakselus. Dette er uvanlig så tidlig i sesongen, og kan medføre et høyt smittepress på utvandrende smolt.

Jan Willie Olsen, Intrafish, , IMG 1103, ,

Kilde:
Jan Willie Olsen, Intrafish

De ekstraordinære undersøkelsene som er utført på oppdrag fra Miljødirektoratet, er nå avsluttet og resultatet er oppsiktsvekkende.

– Det er for mye lus, og vi vet at villfisken påføres skader av dette. Mye lus har vi sett mange ganger før, men ikke like tidlig på året, sier Espen Olsen Espedal fra NORCE LFI. Sammen med kollega Christoph Postler har han hatt daglige turer ut til rusen ved Herdla.

Konklusjon fra rapporten

Resultatet fra oppfølgende undersøkelser med prøvetaking av sjøørret og laksesmolt ved hjelp av en storruse plassert ut ved Herdla ytterst i Herdlefjorden i perioden 13.05 til 24.05.2023 viser:

Totalt registrert 41 sjøørret og 8 laksesmolt. De fleste sjøørretene var tydelig skadet av lakselus med nedbeitet ryggfinne og sår. Sjøørretene hadde i gjennomsnitt 74 lus per fisk. Det laveste antallet lus som ble observert per sjøørret var 10 lus og det meste var 237 lus.

De nye undersøkelsene gir, satt sammen med fakta fra tidligere undersøkelser, dette bildet, sitat fra rapporten:

«Samlet sett viser den ekstraordinære overvåkningen av lakselus et høyt smittepress i fjordene. Dette er sannsynligvis et resultat av relativt høyt smittepress fra oppdrettsanleggene i områdene i kombinasjon med lav ferskvannsavrenning grunnet sen snøsmelting.»

Jan Willie Olsen, Intrafish, – Det er for mye lus, og vi vet at villfisken påføres skader av dette, sier Espen Olsen Espedal (tv) fra NORCE LFI som sammen med kollega Christoph Postler har hatt daglige turer ut til rusen ved Herdla., IMG 1095, ,

Kilde:
Jan Willie Olsen, Intrafish

– Det er for mye lus, og vi vet at villfisken påføres skader av dette, sier Espen Olsen Espedal (tv) fra NORCE LFI som sammen med kollega Christoph Postler har hatt daglige turer ut til rusen ved Herdla.

Årsaken til det store smittepresset kan være at effekten av våravlusning ikke har inntruffet. Man kan da håpe på redusert smitte utover sommeren, men gitt høyere vanntemperaturer i fjordvannet utover sommeren, er det en fare for at smitten vil fortsette å være høy. Altså mye lus gjennom hele sommeren, sier Olsen Espedal og legger til;

Vi anbefaler at oppdretterne må koordinere våravlusningen bedre, både anleggene imellom, og særlig i forhold til smoltutvandringsperioden for vassdragene i Nordhordland. Dette må til for å effektivt holde smittepresset fra lakselus nede når smolten vandrer ut fra elvene.

Espen Olsen Espedal, NORCE, Sjøørret med lusepåslag og synlige skader., 348359541 1288443461799265 1987943528217398563 n, ,

Kilde:
Espen Olsen Espedal, NORCE

Sjøørret med lusepåslag og synlige skader.

Detaljer fra rapporten

  • Sjøørretene som returnerte fra fjordområdene i mai 2023 var tydelig skadet av det høye lusepåslaget og flere hadde åpne sår og avvikende atferd. Lange tidsserier med overvåking av sjøørret viser at dette dessverre ikke er et uvanlig funn i Nordhordland.
  • Høy tetthet av lakselus reduserer vekst og overlevelse til sjøørreten og forringer dermed de viktige beiteområdene i fjordene og langs kysten.
  • Et forhold som trolig bidro til at lakselusa kom spesielt langt inn i fjordene i første del av mai var lav ferskvannstilførsel grunnet sen snøsmelting.
  • Prøvetaking i ytre del av utvandringsruta ved Herdla, viste generelt høye lusepåslag på innsamlet sjøørret og lusepåslag på utvandrende laksesmolt.
  • Høye lusetall i fjordene ut fra Osterfjordsystemet i 2023 vil med stor sannsynlighet fortsatt vil være en av trusselfaktorene som medvirker til den svært vanskelige situasjonen for bestandene av laks og sjøørret i Nordhordland.

Gjennomsnittlig antall lus i forhold til fiskevekt var 0,3 lus per gram sjøørret. De høye lusetallene funnet på sjøørreten på Herdla samsvarer med observasjoner av sjøørret med luseskadet og avvikende atferd i de indre fjordområdene hhv. Bolstadfjorden og Dalevågen hvor sjøørreten som var hardest rammet kun veide 140 gram og hadde 242 lus, hvilket gir en relativ intensitet på 1.7 lus/g fisk. I storrusen på Herdla ble det også fanget inn 8 laksesmolt inkludert både ville laksesmolt og klekkerismolt.

Laksesmolten som ble fanget hadde i gjennomsnitt 6,6 lus dersom en teller med alle stadier av lus, og 2,25 lus dersom man bare teller fastsittende stadier. Denne distinksjonen er gjort fordi det er usikkerhet knyttet til om bevegelige stadier kan ha forflyttet seg fra sjøørret til laksesmolt inne i storrusen.

Forvarslene er gitt i tidligere dokumentert forskning

Faren for det som vi nå ser er også tidligere påpekt og dokumentert. Se blant annet her der Vossolaksen er i fokus:

  • Tidligere studier viser at flere av laksebestandene i Osterfjordbassenget i Nordhordland er i en dårlig tilstand og det er derfor lagt mye ressurser i å gjenopprette disse. Vossolaksen fortsatt i spill, behov for mer effektive tiltak mot lakselus - Norce (norceresearch.no) Flere av bestandene er i en reetableringsfase og overvåking og dokumentasjon av faktorer som kan påvirke bestandssituasjonen anses som svært viktig. De små lakse- og sjøørret-smoltene er ikke større enn ca. 12-14 cm når de vandrer ut fjordene på vei til beiteområdene i havet, og de er utsatt for økt dødelighet når de blir eksponert for høye lusemengder.
  • I studie publisert februar 2023 i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B har NORCE-forskerne benyttet seg av en unik tidsserie, nærmere bestemt 19 år med data. NORCE-forsker Knut Wiik Vollset har ledet arbeidet med den vitenskapelige artikkelen, og her er også advarslene klar: Negative effekter av lus på villaksen kan være betydelig underestimert, viser ny studie ledet av NORCE LFI. Villaksen er allerede rødlistet, og effekter av lakselusa anses å være en av de største menneskeskapte påvirkningene.

Espen Olsen Espedal

Forsker - Bergen
eses@norceresearch.no
+47 56 10 74 11
+47 984 88 764

Christoph Postler

Forsker - Bergen
chpo@norceresearch.no
+47 56 10 74 34
+47 968 80 389

Hold deg oppdatert om forskning og innovasjon fra NORCE

Meld deg på vårt nyhetsbrev