Gå rett til innhold
<
<
Espen

Espen Olsen Espedal

Forsker

eses@norceresearch.no
+47 56 10 74 11
+47 984 88 764
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Publikasjoner
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (5. utg.) – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Helhetlig tiltaksplan og klimasårbarhetsanalyse for Sokndalsvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Ekstraordinær overvåking av lakselussituasjonen i Nordhordland våren 2023 – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Flom og miljø i et endret klima – innovative metoder for restaurering og bedre miljøtilstand – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Redningsaksjon for Vossolaksen 2010-2020 -status per 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gytefisktelling i Daleelva, Teigdalselva, Ekso, Modalselva, Tysseelva, Matreelva, Haugsdalselva og Dalselva høsten 2021 – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Long-term effects and cost-benefit analysis of eight spawning gravel augmentations for Atlantic salmon and Brown trout in Norway – Hydrobiologia 2021
Hellandsfoss kraftverk i Modalselva - effekter på fiskebiologiske forhold. – NORCE 2021
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Voss og Osterøy – NORCE 2021
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte forekomster i Indre og Ytre Sogn – NORCE 2021
Kartlegging av habitatforhold, fisk- og bunndyrundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Nordfjord og Sunnfjord – NORCE 2021
Laks i sjøørretbekker – villaks eller oppdrettslaks? – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Flom og miljø i et endret klima. Verktøy til en naturbasert klimatilpasning. Statusrapport 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Vanndekt areal, habitatkvalitet og vannføring i Vassbygdelva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Tiltak til bedring av hydromorfologisk miljøtilstand i Espedalselva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Effektivitet og kost-nytte forhold av fysiske miljøtiltak i vassdrag – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Forslag til passasjeløsning i Gysfossen, Lygna Oppmåling og arbeidsskisser – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kongsfjord Habitatkartlegging og fiskebiologiske undesøkelser i perioden 2014-2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Plast i elver på Vestlandet – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Otra – Habitatkartlegging av lakseførende strekning og i utvalgte bekker i 2020 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av Torfinno, Voss kommune. Habitat, ungfisk, bunndyr og tiltak – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Hydromorfologiske tiltak til bedring av miljøtilstand i Espedalselva – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av vanndekt areal og habitatforhold for fisk i Bjoreio, Eidfjordvassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Habitatkartlegging av Etnevassdraget – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for sidebekker i Suldal. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2019. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2020
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2018 - 2019 – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Hydrologiske og hydrodynamiske forhold i Tokkeåi. Konsekvenser for fiskehabitat. – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Kartlegging av fiskehabitat i nedre del av Jølstra og Anga – Konsekvens av utfylling og bruer i samband med Førdepakken – NORCE Norwegian Research Centre AS 2019
Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse av utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane. Mellomrapport – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Gytefisktelling i BKK-regulerte elver høsten 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn 2018 – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
Kartlegging av gjedde og sørv i Storånavassdraget, Sandnes kommune – NORCE Norwegian Research Centre AS Bergen 2019
A test of migratory coupling in the salmon-trout predator-prey complex of a subarctic fjord – Boreal Environment Research 2019
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø : god praksis ved miljøforebyggende tiltak i elver og bekker – NORCE 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE Norwegian Research Centre AS 2018
Blekeprosjektet 2014-2017 – Uni Research Miljø 2018
Kartlegging av gyte- og oppvekstområder for storaure i Tokkeåi i Telemark 2015-2017 – Uni Research Miljø 2018
Gassmetning i Otra nedenfor Brokke 2016-2017 og muligheter for avbøtende tiltak – Uni Research AS 2018
Gassovermetning i vassdrag - en kunnskapsoppsummering – NORCE LFI 2018
Kanalisert strekning i Audna; bonitering og drivtelling av gytefisk som grunnlag for restaureringstiltak. – Uni Research AS 2017
Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker. – Uni Research AS 2017
Påvirkning fra gassovermetning på bunndyr i Otra nedstrøms Brokke – Uni Research Miljø 2017
Fiskebiologisk vurdering av Arefjordpollen 2016 – Uni Research AS 2016
Gassmetning i Otra nedenfor kraftverk Brokke. LFI-rapport 271. – Uni Research AS 2016
Biologiske og kjemiske undersøkelser i vassdragene ved Bergen Lufthavn høsten 2015 – Uni Research Miljø LFI 2016
Rømmingen av regnbueaure fra Angelskår i Sørfjorden januar 2015 – LFI Uni Research Miljø 2015
Se alle publikasjoner på Cristin