nb

<
<
Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger. Et prosjekt i barneverntjenesten i Bergen kommune.

Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger. Et prosjekt i barneverntjenesten i Bergen kommune.

Studien er et samarbeid mellom Barneverntjenesten for Enslige mindreårige flyktninger i Bergen kommune (Bvtj.EMF) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse og Barnevern, NORCE Norwegian Research Center (RKBU) med siktemål om økt kvalitet i tjenestene som enslige mindreårige flyktninger (EMF) mottar under bosettingsprosessen i norske kommuner. Vi har utviklet en spørreundersøkelse som gjennom validerte og standardiserte spørreskjema vil gi informasjon om den oppfølgingen EMF har mottatt fra barnevernet etter bosetting, deres skolefungering, trivsel og helse. Kunnskap om disse sammenhengene vil kunne bidra til justeringer i det eksisterende tjenestetilbudet lokalt i Bergen kommune, med overføringsverdi for alle som er involvert i omsorg og oppfølging av denne gruppen barn og unge regionalt og nasjonalt. Gjennom å inkludere felles spørreskjema fra to epidemiologiske studier: Ung@Hordaland og Ung i fosterhjem, ønsker vi også å sammenligne EMFs fungering, trivsel og helse med ungdommer i en normalpopulasjon og ungdommer i en fosterhjemspopulasjon. Gjennom å se på likheter og ulikheter med andre ungdommer generelt, og med andre barn som mottar omsorgstilbud fra barnevernet spesielt, vil prosjektet kunne gi verdifull kunnskap om eventuelle spesifikke behov hos EMF som gruppe, og gi viktige pekepinner på hvordan en framover bør tenke tiltak i møte med bosatte EMF. Kunnskap og resultater fra prosjektet vil brukes til lokalt utviklingsarbeid, men også formidles i rapporter/brukeroverføringer på erfaringskonferanser, samt i artikler i fagfellevurderte tidsskrift.

Prosjektfakta

Navn

Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger. Et prosjekt i barneverntjenesten i Bergen kommune.

Status

Aktiv

Periode

18.07.19 - 01.01.25

Prosjektmedlemmer

Nawar Sayyad
Bjørn Sølve Randal