Lederspenn og organisering i kommunal sektor

Hva gjør vi

Forskergruppen skal kartlegge størrelsen på lederspenn i kommuner og fylkeskommuner og undersøke sammenhengen mellom lederspenn og organisatorisk struktur, sykefravær og turnover. Videre skal studien avdekke lederes egne erfaringer og handlingsrom knyttet til det å utøve ledelse gitt antall ansatte de har ansvar for, innen henholdsvis helse- og omsorgstjenestene og barnehagesektoren.

Prosjektet benytter seg av registerdata, det vil si KS sitt register over ansatte i kommunal og fylkeskommunal sektor. På oppdrag fra NORCE Norwegian Research Centre har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysningene i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Dersom du skulle ha spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

-NORCE Norwegian Research Centre ved prosjektleder Kari Anne Holte per e-post (kaho@norceresearch.no) eller telefon 51 87 51 81
-Norce sin kontaktperson mot NSD: Renate Lien per e-post (reli@norceresearch.no) eller telefon 56 10 76 20.
-NSD – Norsk Senter for forskningsdata AS per epost (personverntjenester@nsd.no) eller telefon 55 58 21 17.

Hvorfor er dette viktig

Norske kommuner og fylkeskommuner står overfor store endringer. Sammenslåingsprosesser, ansvar for flere og mer krevende tjenester, økte krav til brukerinvolvering og kontinuerlig forbedring, fokus på sømløse og skreddersydde tjenester for brukerne, ny teknologi og økte forventninger fra befolkningen har betydning for hvordan tjenestene skal organiseres og ledes.

De som står nærmest disse prosessene er ansatte og deres nærmeste ledere. Det kan være grunn til å tro at spesielt lederrollen utfordres. Mange faktorer er med på å sette krav og rammebetingelser til lederrollen i kommunene. Politisk styring og offentlig finansiering, flere legitime interessenter med ulike krav, psykisk belastende oppgaver, offentlig eksponering og ansvar for å representere stemmen til de svake gruppene i samfunnet er noen slike faktorer. Bredden i ledernes arbeid er stort og økende, og varierer fra mer eller mindre rutinepreget administrativt arbeid til arbeid som er avhengig av høye kvalifikasjoner og høy grad av involvering og tilpassing til hver enkelt sak eller bruker.

Mål

Tallet på ansatte en leder har ansvar for – lederspennet – kan legge sterke føringer for handlingsrommet til å utøve ledelse. Det overordna formålet med dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om lederspenn og dets betydning for lederrollen og tjenesteutvikling.