Helga Gjeraldstveit

Helga Gjeraldstveit

Forskningsleder Drilling and Well Modelling
Telefon: +47 51 87 56 18
Mobil: +47 976 56 071
Epost: hegj@norceresearch.no
Kontoradresse: Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Eg er forskingsleiar i NORCE Energi for gruppa bore- og brønnmodellering, og har vore dette sidan 2008. Me er no om lag 20 personar som har digital boring som vårt satsingsområdet og er eit av dei fremste miljøa i verda innan automatisering av boreprosessen. Vidare har me starta arbeidet mot å gjere boreprosessen autonom.

Særleg viktig innanfor automatisert boring har arbeidet som har ført fram til produkta DrillTronics™ og DrillScene™ vore. Eg har hatt gleda av følgje dette frå den spede start tidleg på 2000-talet til at desse produkta, som er kommersielt tilgjengeleg gjennom Sekal, har vorte brukt for å bore meir enn 300 brønnar.

I perioden 2011 – 2019 har eg vore del av leiargruppa for SFI DrillWell, eit senter for forskingsbasert innovasjon med NORCE som vertskap og SINTEF, NTNU og UiS som forskingspartnerar. Årleg har det blitt gjort forsking for 45-50 MNOK og danna grunnlaget for fleire innovasjonar som no er kommersielt tilgjengelege. I deler av denne perioden har eg også vore programleiar for eit av dei tre programma i senteret, Drilling Process Optimization.

Vårt fokuset framover er å knyta saman dei ulike disiplinane for å levere brønnar med optimal verdiskaping og minst muleg fotavtrykk. Dette skal me gjere ved hjelp av ein adaptive tilnærming som samtidig utnyttar digitale metodar og aukande tilgang til data. For å nå våre ambisiøse mål her, så har me levert ein SFI søknad med tittelen «DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitveness and Miminum Environmental Footprint» til Norges Forskningsråd.

Aktuelt