Gå rett til innhold
<
<
Elisabeth

Elisabeth Angell

Seniorforsker

elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Elisabeth Angell er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Tematisk jobber jeg særlig innenfor tre områder: i) regionalpolitikk- og utvikling. Dette omfatter studier av virkemidler og politikk, områdestudier, bedriftsundersøkelser og evalueringer. Har særlig kunnskap om norsk distrikts- og regionalpolitikk, nordområdene og Nord-Norge. ii) Urfolkspolitikk, med vekt på samepolitikk, både norsk urfolkspolitikk og Sametingets politikk. iii) Klima- og miljøpolitikk, med særlig vekt på klimatilpasning og klimarisiko. For tiden jobber jeg bl.a. med NFR-prosjekt RISKSEC Hvordan fungerer klimatilpasningen? | Universitetet i Stavanger (uis.no) og med videreutvikling av samskapingsarenaen Klimathon. Kommunal- og regional planlegging og offentlig styring og forvaltning har vært gjennomgående tema i det jeg arbeider med.

Metodisk bruker jeg mest kvalitative metoder, særlig intervju og gruppeintervju, dokumentanalyser og samproduksjon av kunnskap gjennom hackathon-lignende samskapingsverksted. I tillegg bruker jeg enkle kvantitative analyser

Jeg har over 25 års erfaring, og jobbet i 13 år med base i Alta i Finnmark, først ved Norsk institutt for by- og regionforskning sitt Nord-Norge-kontor, så ved Norut, før jeg (i 2015) begynte ved Rokkansentertet i Bergen som deretter er blitt til NORCE.

Elisabeth Angell

Divisjon

Helse og samfunn

Forskergrupper

Klima, miljø, bærekraft

Mer info om Elisabeth

Se profil i Cristin

Åpne CV

Se alle prosjekter
Publikasjoner
Klimathon2022: Naturbaserte løysingar for klimatilpassing – NORCE Norwegian Research Centre 2023
Er beredskap og klima­tilpasning to sider av samme sak? – Stavanger Aftenblad 2023
Sámi agency in economic development processes in the Norwegian High North – Polar Record 2023
Klimakrisen, klimarisiko og innrammingen av norsk klimapolitikk – Stat og styring 2023
Kartlegging av klimatilpasningsarbeid i utvalgte europeiske land. Kartlegging av Finland, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike – Vestlandsforsking 2023
Arealstrategi i små kommunar – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gjennomgang av Merkur-programmet – Menon 2021
Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner – NORCE Norwegian Research Centre 2021
FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken – 2021
Samisk politikk og industriell utvikling i nord – 2021
Arealstrategi i småkommuner: Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Sami politics and industrial development in Northern Norway – Tidsskrift for samfunnsforskning 2021
Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition – Acta Borealia 2020
Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet? – NORCE Norwegian Research Centre 2020
Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune. Resultat, erfaringer og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» – NORCE Norwegian Research Centre 2019
Samene og det nye nord – Nordlys 2017
Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling – Uni Research Rokkansenteret 2017
Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling – Uni Research Rokkansenteret 2017
Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer» – Uni Research Rokkan Centre 2017
Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen. Delprosjekt: de samfunnsmessige aspektene av klimaendringer på Svalbard – Rokkansenteret Notat 2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen? – 2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord – 2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord? – 2016
The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments. – Uni Research Rokkan Centre 2016
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse – Norut Alta 2015
Kommuner og næring – Nationen 2015
Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord. – Norut Alta 2014
Vekst og utvikling i nord – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014
Vulnerability and adaptive capacity in Hammerfest, Norway – Ocean and Coastal Management 2014
Tiltakssonen og barnetrygd – Finnmarken 2013
De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms – Nordlys 2013
Nye nordlendinger eller langpendlere – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge – Norut Alta 2013
Felles fylkesplan i Trøndelag : produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament? – Kart og Plan 2012
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig – Norut Alta 2012
Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren – Norut Alta 2012
Sårbarhet for klimaendringer og klimatilpasning - Coast Adapt prosjektet i Hammerfest – NORUT Alta 2012
Fortsatt behov for Tiltakssonen – Nordlys 2012
Behov for mer folk i Finnmark og Nord-Troms – Altaposten 2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene – Norut Alta 2012
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland – Norut Tromsø 2012
Praksis og gode holdninger er ettertraktet – Norsk Sjømat 2011
Utenlands arbeidskraft et must – Fiskaren 2011
Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft – Norut Alta-Áltá 2011
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord – Norut Alta 2011
Statens nordområdesatsing – 2010
Sett fra nord – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010
Nordområdepolitikken sett fra nord – Fagbokforlaget 2010
Women in Sami Fisheries in Norway - Positions and Policies – 2009
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004. – Norut Alta 2008
Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing – Norut Tromsø 2008
Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II. – Norut Alta 2006
En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I – Norut Alta 2005
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer. – Norut Alta 2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy – Report Arctic Council 2002-2004 2004
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. – Norut Alta 2003
En samisk Agenda 21 – Regionale Trender 2002
Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner – Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR 2002
Mellom børs og akademia. Evaluering og framtidig organisering av "akademiske lærlinger" – Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR 2000
Tospråklig skole i spredtbygde strøk - kostander ved en samisk/norsk skole – Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR 1995
Se alle publikasjoner på Cristin

Aktuelt