Go straight to content
<
<
Elisabeth Angell

Elisabeth Angell

Senior Researcher

elan@norceresearch.no
+47 56 10 76 02
Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen, Norway

Elisabeth Angell holds a master's degree in economics from the University of Oslo. Thematically, I have worked particularly within three research areas:

  • regional policy and development. This includes studies of policy instruments and politics, area studies, business surveys and evaluations. I have particular knowledge about Norwegian rural-and regional politics, the High North, and Northern Norway more generally.
  • Indigenous politics, particularly Sami politics.
  • Climate and environmental politics, with particular emphasis on climate adaptation and climate risk. I am currently part of the NRC-project RISKSEC Climate change adaptation strategies | University of Stavanger (uis.no) and with developing the cocreation arena Klimathon.

Municipal and regional planning and public governance and management have been the recurring themes in my work.

Methodically, I primarily use qualitative methods, especially interviews and group interviews, document analyses and co-production of knowledge through hackathon-like co-creation workshops and non-sophisticated quantitative analyses.

I have more than 25 years of research experience. For 13 years I was based in Alta in Finnmark, first at the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, thereafter at Norut, before (in 2015) I started at the Rokkan Centre in Bergen, which has later become NORCE.

Elisabeth Angell

Division

Health & Social Sciences

Research Groups

Klima, miljø, bærekraft

More information about Elisabeth Angell

See profile in Cristin

Open resume

Projects

See all
See all
Publications
Arealstrategi i små kommunar – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2022
Hvor går veien? Kartlegging av samisk språk og kultur i språkforvaltningskommunene – NORCE Norwegian Research Centre 2022
Gjennomgang av Merkur-programmet – Menon 2021
Regionale myndigheters veiledning av distriktskommuner – NORCE Norwegian Research Centre 2021
FeFo møter Sametinget i næringspolitikken. NUSSIR-saken som lyskaster på dyptgripende institusjonelle spenninger i næringspolitikken – 2021
Samisk politikk og industriell utvikling i nord – 2021
Arealstrategi i småkommuner: Bro mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel? – NORCE Norwegian Research Centre 2021
Sami politics and industrial development in Northern Norway – Tidsskrift for samfunnsforskning 2021
Industrial development in the North - Sámi interests squeezed between globalization and tradition – Acta Borealia 2020
Hva har småkommunene fått ut av Byregionprogrammet? – NORCE 2020
Nærbutikken – klar til innsats for bygd og kommune. Resultat, erfaringer og læringsverdi fra pilotprosjektet «kommunen og nærbutikken» – NORCE Samfunn 2019
Samene og det nye nord – Nordlys 2017
Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling – Uni Research Rokkansenteret 2017
Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling – Uni Research Rokkansenteret 2017
Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer» – Uni Research Rokkan Centre 2017
Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen. Delprosjekt: de samfunnsmessige aspektene av klimaendringer på Svalbard – Rokkansenteret Notat 2016
Sametingets virkemiddelbruk på næringsområdet - på vei ut av tradisjonsorienteringen? – 2016
Samepolitikken i den nye utviklingen i nord – 2016
Hvordan innvirker omformingen av samiske lokalsamfunn på utviklingsprosesser i nord? – 2016
The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments. – Uni Research Rokkan Centre 2016
Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse – Norut Alta 2015
Kommuner og næring – Nationen 2015
Næringsutvikling i samiske samfunn. En studie av sysselsetting og verdiskaping i nord. – Norut Alta 2014
Vekst og utvikling i nord – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014
Vulnerability and adaptive capacity in Hammerfest, Norway – Ocean and Coastal Management 2014
Tiltakssonen og barnetrygd – Finnmarken 2013
De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms – Nordlys 2013
Nye nordlendinger eller langpendlere – Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge – Norut Alta 2013
Felles fylkesplan i Trøndelag : produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament? – Kart og Plan 2012
Erfaringsstudie om ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet for næringsliv og samfunnet for øvrig – Norut Alta 2012
Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren – Norut Alta 2012
Sårbarhet for klimaendringer og klimatilpasning - Coast Adapt prosjektet i Hammerfest – NORUT Alta 2012
Fortsatt behov for Tiltakssonen – Nordlys 2012
Behov for mer folk i Finnmark og Nord-Troms – Altaposten 2012
Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms - utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene – Norut Alta 2012
Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland – Norut Tromsø 2012
Praksis og gode holdninger er ettertraktet – Norsk Sjømat 2011
Utenlands arbeidskraft et must – Fiskaren 2011
Kompetansebehov og rekruttering i fiskeforedlingsindustrien – med fokus på utenlandsk arbeidskraft – Norut Alta-Áltá 2011
Problemstillinger om differensiert arbeidsgiveravgift i nord – Norut Alta 2011
Statens nordområdesatsing – 2010
Sett fra nord – Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010
Nordområdepolitikken sett fra nord – Fagbokforlaget 2010
Women in Sami Fisheries in Norway - Positions and Policies – 2009
Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004. – Norut Alta 2008
Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing – Norut Tromsø 2008
Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II. – Norut Alta 2006
En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I – Norut Alta 2005
Kjønn og etnisitet i fiskeripolitikken. En analyse av kvinners rolle i samisk fiskeripolitikk og Sametingets posisjon i norske fiskerireguleringer. – Norut Alta 2004
Gender and ethnicity in the Sami Parliament's fisheries policy – Report Arctic Council 2002-2004 2004
Samiske samfunn i omstilling. Sluttevaluering av Omstillingsprogrammet for Indre Finnmark. – Norut Alta 2003
En samisk Agenda 21 – Regionale Trender 2002
Arbeidsmarkedet i tre Finnmarksregioner – Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR 2002
Mellom børs og akademia. Evaluering og framtidig organisering av "akademiske lærlinger" – Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR 2000
Tospråklig skole i spredtbygde strøk - kostander ved en samisk/norsk skole – Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR 1995
See all publications in Cristin