Rammeplanen for barnehagen skal evalueres av NORCE

Nå havner den nye rammeplanen fra 2017 under forskernes lupe. Samfunnsforskere i NORCE har fått oppdraget med evalueringen.

Publisert 30. nov. 2018
Barnehage Illustrasjon
Rammeplanen for barnehagen, som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i landets 6000 barnehager, skal evalueres av samfussforskere i NORCE. (Illustrasjonsfoto)

– Rammeplanen er det sentrale styringsdokumentet for barnehagenes virksomhet, og barnehageeiere og kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sammen med den enkelte barnehagen tilpasse rammeplanen lokalt, sier prosjektleder for evalueringen, Anne Homme.

Evalueringen av ny rammeplan i barnehagen skal foregå over fem år med et totalbudsjettet på 20 millioner kroner, hvorav cirka to tredeler av midlene tilfaller forskerne i NORCE.

Evalueringen av rammeplanen gjøres på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

Stolt tradisjon - og ikke minst riktig kompetanse

Samfunnsforskerne i NORCE begynner å få en imponerende liste over utførte evalueringer.

Fra før har de forsket på omfattende reformer som kommunereformen og NAV-reformen. Sistnevnte er blitt omtalt som den største forvaltningsreformen i nyere tid.

–Vi har utvilsomt en stolt tradisjon og ikke minst riktig kompetanse hva gjelder forskning på reformer og forvaltning. Det er veldig gledelig å oppleve at langsiktig satsing og hardt arbeid gir resultater, sier konserndirektør samfunn Ingrid Helgøy i NORCE.

Evalueringen av rammeplanen samler tre forskningsmiljøer i Bergen, som vil styrke hverandre i forskningen på barnehagefeltet. Disse forskningsmiljøene er hjemmehørende i NORCE, Universitetet i Bergen og BARNkunne, Senter for barnehageforskning ved Høgskolen på Vestlandet, samt at enkeltforskere fra Universitetet i Agder og UiT Norges arktiske universitet bidrar.

– Prosjektet har to hoveddeler, for det første vil vi undersøke hva som skjer i barnehagen gjennom kvalitative casestudier i barnehager i ulike deler av landet og spørreundersøkelser til barnehagestyrere/ledere.

Anne Homme 2
Forsker Anne Homme i NORCE er prosjektleder for evalueringen av rammenplanen for barnehagen. (Foto: Leif Skaar)

– For det andre vil prosjektet undersøke strukturene rundt barnehagen, slik som politiske dokumenter, nasjonale veiledninger, fylkesmannens og kommunens rolle, samt ulike barnehageeiere. Her vil vi gjennomføre analyser av dokumenter, spørreskjemaundersøkelser og intervjuer, sier prosjektleder Homme.

Viktige innspill til eiere og myndigheter

Evalueringer av denne typen er et omfattende arbeid, selv om selve rammeplandokumentet for barnehagen er betydelig nedkortet sammenlignet med tidligere rammeplaner, opplyser Homme.

– Det er blitt tydeligere at rammeplanen har status som en forskrift, det vil si en bindende regulering med hjemmel i barnehageloven. Innholdsmessig er barnehageeiers roller og ansvar og mål for personalets arbeid blitt tydeliggjort.

Om betydningen av å gjøre denne type evalueringer, sier prosjektlederen:

– Utdanningsdirektoratet, som er oppdragsgiver, ønsker å vite hvordan rammeplanen iverksettes i praksis og om og hvordan målsettingene med den oppnås, og også gi nasjonale barnehagemyndigheter mulighet til å gjøre justeringer av politikk og virkemidler.

– Undersøkelser av kommunenes og barnehageeiernes rolle kan speiles mot casestudiene i barnehagene og avdekke om det er samsvar i forståelsen av rammeplanens innhold og hvordan den skal praktiseres. Slik kan prosjektet gi viktige innspill til eiere og myndigheter, ikke bare nasjonalt, men også lokalt.

I tillegg til Anne Homme er de de øvrige NORCE-forskerne som skal evaluere rammeplanen Hilde Danielsen, Dag Arne Christensen og Tord Lindén.